(+ 48) 22 463 47 70

Prawa autorskie, reklama i media

Prawo autorskie

Prawa autorskie, reklama i media

Prawo autorskie to jedna z wiodących specjalizacji Kancelarii. W tym zakresie oferujemy kompleksowe usługi, obejmujące w szczególności:

przygotowywanie i weryfikację:

 • umów o dzieło z twórcami i wykonawcami (autorami, kompozytorami, plastykami, autorami scenariuszy, grafikami, fotografami, artystami, aktorami i innymi),
 • umów z producentami filmowymi i współtwórcami filmów,
 • umów wydawniczych,
 • umów licencyjnych oraz sublicencyjnych,
 • umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych,
 • zezwoleń i umów na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku,

oraz

 • doradztwo w zakresie prawa autorskiego, w tym w szczególności w zakresie ochrony praw autorskich oraz obrotu takimi prawami,
 • prowadzenie negocjacji oraz spraw sądowych w przypadku naruszenia praw autorskich lub praw pokrewnych,
 • przeprowadzanie szkoleń z zakresu prawa autorskiego.

Film

Współpracując z agencjami reklamowymi, poznaliśmy wszystkie tajniki produkcji filmów. Nasza wiedza została pogłębiona w wyniku współpracy z domami produkcyjnymi. Wiemy jak powstaje film, które etapy są kluczowe oraz co i jak należy zabezpieczyć. Mając taką wiedzę oraz doświadczenie możemy zapewnić naszym klientom wsparcie w szczególności w następujących sprawach:

 • przygotowywanie umów pomiędzy producentem i domem produkcyjnym,
 • przygotowywanie umów ze współtwórcami filmu (reżyser, scenarzysta, operator, kompozytor i inni) oraz z aktorami,
 • przygotowywanie umów o wykorzystanie utworu w filmie,
 • przygotowywanie umów, dotyczących emisji filmu,
 • opiniowanie poszczególnych scen pod kątem ich zgodności z obowiązującym prawem.

Reklama i marketing

Jest to jedna z głównych specjalizacji Kancelarii, rozwijana systematycznie od 1994 r. Naszymi klientami są duże sieciowe agencje reklamowe oraz inne podmioty świadczące usługi reklamowe w zakresie ATL i BTL, obejmujące kreację, produkcję i media (domy mediowe, producenci materiałów reklamowych, butiki kreatywne, itp.).

Nasze usługi obejmują w szczególności:

 • kreatywny współudział w przygotowywaniu koncepcji i założeń kampanii reklamowych, w tym opiniowanie projektów reklam, m.in. telewizyjnych, radiowych, prasowych oraz internetowych,
 • doradztwo:
  • pod kątem wyeliminowania ryzyka popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy,
  • w związku z prowadzonymi działaniami reklamowymi dotyczącymi produktów, których reklama jest ograniczona lub zabroniona, w tym produktów tytoniowych, alkoholu, piwa, farmaceutyków, artykułów spożywczych i innych,
  • odnośnie warunków przeprowadzania reklamy w telewizji, radiu, prasie, Internecie oraz na billboardach,
  • dotyczące zagadnień związanych z product placement,
 • weryfikacja i tworzenie umów, w tym:
  • z osobami i podmiotami biorącymi udział w tworzeniu przekazu reklamowego,
  • o świadczenie usług reklamowych przez agencje reklamowe,
  • z domami mediowymi, z domami produkcyjnymi oraz z mediami,
 • opracowywanie umów sponsorskich oraz doradztwo w zakresie warunków prawnych przeprowadzania sponsoringu,
 • przeprowadzanie szkoleń z zakresu prawa reklamy,
 • organizacja konkursów i loterii promocyjnych

Wspieramy naszych klientów we wszystkich innych działaniach marketingowych i promocyjnych. W tym zakresie Kancelaria oferuje w szczególności:

 • przeprowadzanie analiz i oceny założeń działań promocyjnych i marketingowych pod kątem klasyfikacji ich prawnego charakteru,
 • opracowywanie regulaminów loterii promocyjnych, promocji sprzedaży i innych akcji marketingowych,
 • opiniowanie i przygotowanie treści materiałów promocyjnych i reklamowych,
 • tworzenie dokumentacji i wniosków o zezwolenie Ministra Finansów na przeprowadzenie loterii promocyjnej,
 • nadzór nad przebiegiem loterii promocyjnej lub innej akcji promocyjnej i marketingowej, w tym udział w losowaniu nagród,
 • konsultacje prawne przy rozpatrywaniu reklamacji dotyczących loterii promocyjnej lub innej akcji promocyjnej i marketingowej,
 • przygotowywanie umów o przeprowadzenie akcji telemarketingowych oraz mailingowych,
 • doradztwo w zakresie przetwarzania danych osobowych w ramach działań promocyjno – marketingowych, w tym przy użyciu elektronicznych środków przekazu,
 • udzielanie porad prawnych odnośnie zagadnień związanych z czynami nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy oraz działalności promocyjno-reklamowej,
 • konsultacje prawne i przygotowywanie projektów programów lojalnościowych i innych przedsięwzięć w ramach CRM.

Media

W obszarze zainteresowań Kancelarii leżą szeroko rozumiane media. Zajmujemy się zagadnieniami prawnymi, które są istotne zarówno dla właścicieli mediów, jak i dla osób, do których skierowany jest komunikat mediowy, a zwłaszcza:

 • zagadnieniami związanymi z radiofonią i telewizją,
 • zagadnieniami związanymi z prawem prasowym,
 • zagadnieniami dotyczącymi ochrony dóbr osobistych, wizerunków oraz praw autorskich,
 • zagadnieniami związanymi z mechanizmami funkcjonowania mediów, a zwłaszcza ich roli w nowoczesnym społeczeństwie.

Zespołem prawników zajmujących się tym obszarem kieruje:

Piotr Sadowski
radca prawny