(+ 48) 22 463 47 70

Zgłaszanie wynalazków i wzorów użytkowych w trybie europejskim

Zgłaszanie wynalazków i wzorów użytkowych w trybie europejskim

Po dokonaniu zgłoszenia krajowego, w ciągu 12 miesięcy można złożyć wniosek do Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO)

Po dokonaniu zgłoszenia, w ciągu jednego miesiąca należy wnieść na konto Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO) opłaty za zgłoszenie oraz za poszukiwanie.

Procedura udzielania patentu europejskiego przebiega etapowo i polega na rozdzieleniu etapu poszukiwania i badania pełnego. Daje to zgłaszającemu możliwość podjęcia, na podstawie sprawozdania z poszukiwań i towarzyszącej mu opinii dotyczącej patentowalności, decyzji, czy przeprowadzić pełne badanie, a co się z tym wiąże, czy ponosić dalsze koszty związane z uzyskaniem ochrony patentowej.

I etap: Sprawozdanie z poszukiwania sporządza się na podstawie zastrzeżeń patentowych z uwzględnieniem opisu i rysunków. W sprawozdaniu wymienia się dokumenty dostępne w EPO w chwili sporządzenia sprawozdania, które mogą być brane pod uwagę przy ocenie nowości i poziomu wynalazczego. Natychmiast po sporządzeniu sprawozdania z poszukiwania przesyłane jest ono zgłaszającemu wraz z kopią dokumentów, które są powoływane w raporcie oraz z pisemną opinią dotyczącą patentowalności, która jest sporządzana na podstawie sprawozdania z poszukiwania. Ta część procedury kończy się po 18 miesiącach – licząc od daty pierwszeństwa – publikacją europejskiego zgłoszenia patentowego.

II etap: (badanie merytoryczne) następuje jedynie na wniosek zgłaszającego i obejmuje badanie pełne i udzielenie patentu. W ciągu sześciu miesięcy od opublikowania europejskiego zgłoszenia patentowego wraz ze sprawozdaniem z europejskiego poszukiwania zgłaszający ma obowiązek wnieść stosowne opłaty za badanie,  za wyznaczenie jednego lub więcej państwa członkowskiego oraz za utrzymanie zgłoszenia w mocy (za trzeci rok) .

Po wniesieniu wymienionych wyżej opłat następuje drugi etap procedury, czyli badanie merytoryczne (tzw. badanie pełne) mające na celu sprawdzenie, czy dany wynalazek spełnia wszystkie wymogi Konwencji o patencie europejskim dotyczące zdolności patentowej.

Jeżeli EPO stwierdzi, że zgłoszenie i wynalazek, którego ono dotyczy spełnia wymogi Konwencji podejmuje decyzję o udzieleniu patentu. Zgłaszający musi uiścić opłatę za udzielenie patentu, włączając opłatę za wydrukowanie opisu patentowego

Po udzieleniu patentu europejskiego należy w terminie 3 miesięcy od opublikowania informacji o udzieleniu patentu należy złożyć tłumaczenia patentu w krajach, w których chce chronić swój wynalazek oraz wnieść opłatę za druk i publikację według tabeli opłat danego kraju oraz cyklicznie wnosić opłaty za poszczególne lata ochrony.

Jednocześnie, po udzieleniu patentu, przestaje się wnosić coroczne opłaty do EPO za utrzymanie zgłoszenia w mocy.

<< Wróć do poprzedniej strony