(+ 48) 22 463 47 70

Zgłaszanie wzorów przemysłowych w trybie międzynarodowym

Zgłaszanie wzorów przemysłowych w trybie międzynarodowym

Procedura zgłoszeniowa wzoru przemysłowego w celu uzyskania prawa z rejestracji w trybie międzynarodowym oparta jest na Porozumieniu haskim,  w ramach którego, dokonując jednego zgłoszenia w Biurze Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) oraz wnosząc jedną kompleksową opłatę, można ubiegać się o ochronę wzorów przemysłowych w wyznaczonych Umawiających się Państwach/ Stronach sygnatariuszach tego samego aktu Porozumienia haskiego.

Zgłoszenie międzynarodowe może być dokonane bezpośrednio w Biurze Międzynarodowym lub za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP i powinno obejmować:

  • wniosek o rejestrację międzynarodową złożony w jednym z wymaganych języków;
  • dane zgłaszającego, przedstawienie wzoru (ilustracje) oraz wskazanie produktu lub produktów stanowiących wzór przemysłowy lub, w odniesieniu do których wzór przemysłowy ma być stosowany;
  • wyznaczenie (wskazanie) Umawiających się Stron (państw i/ lub organizacji regionalnych), w których zgłaszający ubiega się ochronę (wszystkie Umawiające się Strony, w których zgłaszający planuje ubiegać się o ochronę powinny być wskazane w chwili dokonywania zgłoszenia, system haski nie przewiduje możliwości późniejszego wyznaczenia);
  • określone przepisami opłaty.

Maksymalny czas ochrony wzoru przemysłowego wynosi 25 lat, podzielony na okresy pięcioletnie, chyba że przepisy wyznaczonego państwa/ organizacji przewidują okres krótszy (np. 15-letni).

<< Wróć do poprzedniej strony