(+ 48) 22 463 47 70

Zgłaszanie znaków towarowych w trybie europejskim

Zgłaszanie znaków towarowych w trybie europejskim

Zgodnie z treścią art. 4 rozporządzeniu Rady WE nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej, znak towarowy Unii Europejskiej może składać się z jakiegokolwiek oznaczenia, które można przedstawić w formie graficznej, w szczególności z wyrazów, łącznie z nazwiskami, rysunków, liter, cyfr, kształtu towarów lub ich opakowań, pod warunkiem że oznaczenia takie umożliwiają odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw.

Znak towarowy Unii Europejskiej ma charakter jednolity i wywołuje jednakowe skutki prawne w całej Unii Europejskiej.

Procedura zgłoszeniowa znaku towarowego w celu uzyskania ochrony w trybie europejskim obejmuje:

  • opcjonalne badanie zdolności rejestrowej,
  • opracowanie dokumentacji zgłoszeniowej i złożenie jej w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)
  • odpowiadanie na decyzje i postanowienia Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w trakcie procesu rejestracji.

Procedura rejestracyjna obejmuje:

  • nadanie przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) kolejnego numeru w dniu złożenia zgłoszenia,
  • wniesienie opłaty za zgłoszenie na konto Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) zgodnie z  aktualną tabelą opłat
  • publikację zgłoszonego na stronie EUIPO (po pozytywnym wyniku przeprowadzonego badania w celu ustalenia ustawowych warunków do uzyskania prawa ochronnego),
  • 3 miesięczny okres zgłaszania uwag przez osoby trzecie co do przeciwwskazań do udzielenia prawa ochronnego,
  • wydanie przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) certyfikatu rejestracji znaku.

Czas trwania prawa ochronnego wynosi 10 lat od daty dokonania zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z możliwością przedłużenia ochrony na kolejne 10 lat.

<< Wróć do poprzedniej strony