skip to Main Content

Radca prawny, rzecznik patentowy, pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i Podyplomowe Studium Własności Intelektualnej Uniwersytetu Warszawskiego. W 2017 r. została radcą prawnym, członkiem Izby Radców Prawnych w Warszawie (OIRP), W 2021 r. została rzecznikiem patentowym, członkiem Polskiej Izby Rzeczników Patentowych (PIRP).

Prawo własności przemysłowej praktykuje od 2009 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywała jako ekspert w departamencie znaków towarowych Urzędu Patentowego RP oraz w warszawskich kancelariach prawnych i rzecznikowskich.

Specjalizuje się w prawie własności przemysłowej, intelektualnej, nieuczciwej konkurencji i sporach sądowych.

Posiada doświadczenie w badaniu czystości rejestrowej, zgłaszaniu wniosków o rejestrację, dochodzeniu roszczeń, postępowaniach w sprawie sprzeciwu wobec znaku towarowego, postępowaniach w sprawie unieważnienia, negocjacjach ugodowych, zarządzaniu portfelem znaków towarowych, licencjonowaniu, polskim i europejskim prawie znaków towarowych i wzorów przemysłowych, sporach o naruszenie praw do znaków towarowych i wzorów przemysłowych, strategiach ochrony, umowach licencyjnych.

Reprezentuje klientów w postępowaniach administracyjnych i procesowych przed Urzędem Patentowym RP, EUIPO, WIPO, a także w postępowaniach przed sądami cywilnymi, administracyjnymi oraz organami ścigania i celnymi.

Back To Top