skip to Main Content

Dane osobowe

Administratorem danych osobowych jest Piotr Korolko prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Prawnicza Piotr Korolko, ul. Żurawia 45, 00-680 Warszawa, tel. 22 463 47 70, e-mail: office@korolko.pl (dalej: „Administrator”).

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”.

Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administrator przetwarza następujące dane dane osobowe:

Dane osobowe subskrybentów newslettera

W celu realizacji wysyłki newslettera, Administrator przetwarza dane osobowe w postaci adresu e-mail subskrybentów. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 p. f RODO (przetwarzanie niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora). Dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po rezygnacji subskrybenta z otrzymywania newslettera. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera. Dostęp do danych będzie miał hostingodawca, któremu Administrator na podstawie stosownej umowy powierzył przetwarzanie danych osobowych.

Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym

W celu odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej Administratora, Administrator przetwarza dane osobowe w postaci adresu e-mail osób, które skorzystały z formularza kontaktowego. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 p. f RODO (przetwarzanie niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora). Dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu korespondencji w związku z wiadomością wysłaną poprzez formularz kontaktowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania wiadomości poprzez formularz. Dostęp do danych będzie miał hostingodawca, któremu Administrator na podstawie stosownej umowy powierzył przetwarzanie danych osobowych.

Dane osobowe klientów i potencjalnych klientów

Administrator, w celu wykonania umowy o świadczenie usług prawniczych, na podstawie art. 6 ust. 1 p. b RODO (przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), przetwarza następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres oraz inne dane osobowe konieczne w celu wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu zawarcia i wykonania umowy. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres wykonywania umowy, a po jej zakończeniu przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia roszczeń. Odbiorcami danych osobowych będą radcowie prawni i adwokaci współpracujący z Administratorem, podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy informatyczne Administratora oraz świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez wyżej wymienione osoby adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.

Dane osobowe innych osób niż klienci

Administrator, w związku ze świadczeniem usług dla swoich klientów, na podstawie art. 6 ust. 1 p. f RODO (przetwarzanie niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora), przetwarza uzyskane od klientów dane osobowe przeciwników procesowych, kontrahentów klientów oraz innych osób, których przetwarzanie jest konieczne do świadczenia pomocy prawnej. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres świadczenia usług prawniczych, a po jej zakończeniu przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia roszczeń. Odbiorcami danych osobowych będą radcowie prawni i adwokaci współpracujący z Administratorem, podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy informatyczne Administratora oraz świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez wyżej wymienione osoby adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.

Pliki cookies

Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka), które są zapisywane na komputerze użytkownika przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności użytkownika, w celu ułatwienia korzystania z naszej strony. Pliki cookies zapisywane na komputerze użytkownika przechowują informacje na temat odwiedzonych stron w ramach domeny korolko.pl.

Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej stosowanie plików cookies. Szczegółowe informacje odnośnie wyłączenia obsługi plików cookies w poszczególnych przeglądarkach, można znaleźć tutaj: https://jakwylaczyccookie.pl/jak-wylaczyc-pliki-cookies/.

Back To Top