skip to Main Content

Oświadczenie o statusie cudzoziemca we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców

Od 1 czerwca 2017 r. obowiązuje nowy art. 19c ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, zgodnie z którym we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców lub zmianę wpisu obejmującą nabycie lub objęcie udziałów, akcji lub ogółu praw i obowiązków, wnioskodawca zamieszcza oświadczenie, czy jest cudzoziemcem. To nic, że wszyscy wspólnicy i członkowie zarządu są obywatelami polskimi (i danymi tymi sąd dysponuje w momencie rejestracji – chociażby po numerach PESEL). Trzeba złożyć oświadczenie, że nie jest się cudzoziemcem. Coś w stylu oświadczenia, że nie jest się wielbłądem.

Co się stanie, jak nie będzie oświadczenia?

Jeżeli zapomnisz o tym oświadczeniu lub skorzystasz ze starego formularza (w związku ze zmianą pojawiły się nowe wersje formularzów), na którym nie przewidziano możliwości złożenia tego oświadczenia, sąd wezwie cię do uzupełnienia braków. Niby nic, ale procedura wpisu do KRS znacznie się wydłuży.

Problem ze spółkami zakładanymi elektronicznie

Zmiany weszły w życie już prawie dwa miesiące temu. Niestety do tej pory w systemie S24, w którym przez internet można zarejestrować spółkę z wykorzystaniem wzorca umowy, opcja złożenia takiego oświadczenia nie została dodana. Efekt? Większość prób zarejestrowania spółki w ten sposób, kończy się wezwaniem do uzupełnienia braków, które należy uzupełnić w sądzie rejestrowym już tradycyjną drogą. Szybka, 24-godzinna droga wpisania spółki do rejestru przedsiębiorców, zamieniła się przez to w co najmniej kilkutygodniową gehennę związaną z uzupełnieniem braków, a następnie czekaniem aż referendarz wreszcie raczy zająć się sprawą. Na szczęście nie we wszystkich sądach jest takie podejście – udało mi się zarejestrować drogą elektroniczną kilka spółek, bez oświadczenia o statusie cudzoziemca.

Cudzoziemiec w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców

Jak już uda Ci się zauważyć nową sekcję z oświadczeniem w formularzu KRS, masz dwie możliwości – albo wskażesz, że podmiot jest cudzoziemcem, albo że nie jest. W jaki sposób podjąć właściwą decyzję? Wystarczy spojrzeć do ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Zgodnie z par. 1 ust. 2 tej ustawy cudzoziemcem jest:

  1. osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego;
  2. osoba prawna mająca siedzibę za granicą;
  3. nieposiadająca osobowości prawnej spółka osób wymienionych w pkt 1 lub 2, mająca siedzibę za granicą, utworzona zgodnie z ustawodawstwem państw obcych;
  4. osoba prawna i spółka handlowa nieposiadająca osobowości prawnej mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kontrolowana bezpośrednio lub pośrednio przez osoby lub spółki wymienione w pkt 1, 2 i 3.
Tomasz Korolko

Partner

Back To Top