skip to Main Content

Zmiany w KSH w zakresie zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Rok 2022 przyniósł liczne zmiany do kodeksu spółek handlowych. Poniżej tylko wybrane z nich dotyczące spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i ich zarządów.

  • Protokołowanie wszystkich uchwał zarządu również tych podjętych w trybie obiegowym. Protokół musi zawierać: porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, zaznaczenie zdania odrębnego zgłoszonego przez członka zarządu wraz z jego motywami/uzasadnieniem; protokół podpisuje co najmniej 1 członek zarządu prowadzący posiedzenie lub zarządzający głosowanie, chyba że umowa spółki lub regulamin zarządu stanowi inaczej.
  • Obowiązek dokładania należytej staranności oraz dochowania lojalności wobec spółki przez członków zarządu. Obowiązek zachowania w poufności tajemnic spółki także po wygaśnięciu mandatu członka zarządu. Obowiązek lojalności i składania wyjaśnień przez byłych członków zarządu (możliwe zobowiązanie byłych członków zarządu do składania wyjaśnień na okoliczność sporządzania sprawozdania finansowego).
  • Wprowadzenie jednolitych zasad liczenia kadencji członków zarządu. W ramach nowelizacji dodano do przepisów dot. kadencji zdanie, zgodnie z którym kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych, chyba że umowa spółki / statut spółki stanowi inaczej, czyli liczenie kadencji będzie się zaczynać 1 stycznia danego roku, nawet jeśli powołanie nastąpi w trakcie poprzedniego roku, a kończyć się będzie 31 grudnia odpowiedniego (ostatniego) roku. UWAGA: Przepis przejściowy przesądza o stosowaniu znowelizowanych przepisów także do trwających już mandatów.
  • Wzmocnienie uprawnień kontrolnych rad nadzorczych nad zarządami obejmujące min.: badanie wszystkich dokumentów spółki, dokonywanie rewizji stanu majątku spółki oraz żądanie od zarządu sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących spółki, w szczególności jej działalności lub majątku, w tym dotyczących spółek zależnych oraz spółek powiązanych. Możliwość zatrudnienia przez radę nadzorczą zewnętrznego eksperta (doradcy), z zastrzeżeniem iż w przypadku spółki z o.o., umowa spółki musi przewidywać możliwość zaangażowania eksperta,
  • Obowiązek zarządu do regularnego raportowania do rady nadzorczej, bez dodatkowego wezwania. Brak przekazania określonych informacji, dokumentów, sprawozdań, wyjaśnień lub utrudnianie do nich dostępu będzie przestępstwem ściganym z urzędu karanym grzywną lub karą ograniczenia wolności.
  • Rozszerzenie katalogu przestępstw, za których skazanie prawomocnym wyrokiem, pozbawiać będzie możliwości pełnienia funkcji członka zarządu, członka rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, likwidatora, prokurenta o przestępstwa określone w art. 587(1) – 587(2) ksh oraz art. 228-231 Kodeksu Karnego.

Nowa zasada odpowiedzialności „business judgement rule”, która zakłada, że członek zarządu nie narusza obowiązku dołożenia staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności, jeżeli postępując w sposób lojalny wobec spółki, działa w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, w tym na podstawie informacji, analiz i opinii, które powinny być w danych okolicznościach uwzględnione przy dokonywaniu starannej oceny.

Monika Chojnacka
Back To Top