skip to Main Content

System przyspieszonej rejestracji znaków towarowych

Urząd Patentowy RP 17 marca 2021 r. wprowadził system przyspieszonej rejestracji znaków towarowych i wzorów przemysłowych tzw. tryb “Fast Track”. W odróżnieniu od trybu zwykłego, w trybie przyśpieszonej rejestracji znacząco został skrócony czas etapu formalnego rozpatrywania zgłoszeń. Jest to obecnie bardzo często wybierana forma zgłoszenia znaków oraz wzorów.

Urząd Patentowy wyznaczył następujące warunki dla postępowania w trybie Fast Track dla zgłoszeń znaków towarowych:

  1. Zgłoszenia w trybie Fast Track można dokonać wyłącznie w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego (PUEUP).
  2. Zgłaszający lub pełnomocnik musi posiadać profilowane konto klienta na PUEUP.
  3. Zgłoszenie powinno być dokonane wyłącznie za pomocą formularza „podania o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy–tryb przyspieszony”, przeznaczonego do dokonywania zgłoszeń w trybie Fast Track.
  4. Opłata za zgłoszenie powinna być dokonana, za pomocą elektronicznej usługi płatności (e-Płatności) – usługi dostępnej w koncie klienta na PUEUP, przed wysłaniem zgłoszenia do Urzędu.
  5. Przez cały okres trwania postępowania, zgłoszenie powinno być procedowane elektronicznie. Zgłaszający lub pełnomocnik nie może złożyć oświadczenia o rezygnacji z doręczania korespondencji w postaci elektronicznej. Zmiana sposobu doręczania uznana będzie za okoliczność wyłączającą znak towarowy z trybu Fast Track.
  6. Zgłoszenie znaku towarowego może dotyczyć wyłącznie indywidualnego prawa ochronnego. Zgłoszenie nie może dotyczyć wspólnego znaku towarowego, znaku towarowego gwarancyjnego, znaku towarowego objętego wspólnym prawem ochronnym.
  7. Zgłoszenie znaku towarowego musi być jednolite. Niejednolitość zgłoszenia uznana będzie za okoliczność wyłączającą zgłoszenie znaku towarowego z trybu Fast Track.
  8. Formularz „podania o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy–tryb przyspieszony”, powinien być poprawnie wypełniony. Nieprawidłowości w tym zakresie uznane będą za okoliczność wyłączającą znak towarowy z trybu Fast Track.

Szczegółowa lista wymagań w celu skorzystania z trybu przyspieszonego rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych jest dostępna pod adresem: https://uprp.gov.pl/pl/przedmioty-ochrony/tryb-fast-track/warunki-dla-zgloszen-znakow-towarowych.

Przed zgłoszeniem warto przygotować się sprawdzając czy nasze zgłoszenie będzie spełniało wszystkie warunki. Dzięki tej procedurze Urząd Patentowy może rozpocząć badanie formalne zgłoszenia niezwłocznie po jego wpłynięciu. Przyśpieszony został zatem okres od momentu dokonania zgłoszenia do publikacji znaków towarowych, co w konsekwencji skróciło czas w jakim nasz znak uzyska ochronę.

W sytuacji, gdy zgłoszenie przestanie spełniać warunki na dalszym etapie postępowania, zostanie wyłączone spod trybu przyspieszonego i dalej będzie rozpatrywane w trybie zwykłego postępowania. Przykładowo nastąpi to, gdy Urząd Patentowy stwierdzi istnienie bezwzględnej przeszkody rejestracji, o której mowa w art. 1291 ustawy Prawo własności przemysłowej. O fakcie wyłączenia z trybu Fast Track Urząd Patentowy poinformuje na piśmie zgłaszającego lub jego pełnomocnika.

Zgłaszający sporządza wykaz towarów i usług dla zgłoszenia znaku towarowego wybierając konkretne pojęcia wyłącznie przy użyciu narzędzia TMclass, które zawiera zharmonizowaną bazę terminów (Harmonised Database HBD).

Opłaty, w przypadku skorzystania z trybu Fast Track, należy uiścić z góry za pomocą elektronicznej usługi płatności (e-Płatności) dostępnej na koncie klienta na PUEUP.

Przez cały okres trwania postępowania w tym trybie, zgłoszenie powinno być procedowane elektronicznie przez profilowe konto klienta na PUEUP.

Wydanie świadectwa ochronnego dla zgłoszeń znaków towarowych lub wzorów przemysłowych rozpatrywanych w trybie Fast Track może zostać również przyśpieszone. W tym celu zgłaszający po otrzymaniu decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy lub prawa z rejestracji na wzór przemysłowy, powinien:

  • wnieść stosowne opłaty za pierwszy okres ochrony a także za publikację o udzieleniu prawa;
  • złożyć oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy od decyzji o udzieleniu prawa. Skutkiem zrzeczenia się prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy z dniem doręczenia Urzędowi Patentowemu jest to, że decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Ponadto zrzeczenie się skutkuje także brakiem możliwości zaskarżenia decyzji do sądu administracyjnego.

Podsumowując, tryb przyspieszonej rejestracji znaków towarowych i wzorów przemysłowych jest niewątpliwym ułatwieniem dla zgłaszających, którzy poszukują rozwiązań zmierzających do szybszego uzyskania ochrony swoich praw własności przemysłowej.

Anna Dębek
Back To Top