skip to Main Content

Walidacja w poszczególnych krajach, patent jednolity, a może walidacja i patent jednolity, czyli możliwości ochrony wynalazków w poszczególnych krajach po otrzymaniu decyzji o udzieleniu Patentu Europejskiego

Udzielenie patentu przez Europejski Urząd Patentowy (EPO) i publikacja w Biuletynie EPO decyzji o udzieleniu patentu kończy procedurę egzaminacyjną przed EPO. Jednakże, aby ochrona patentowa na dane rozwiązanie obowiązywała w poszczególnych krajach, konieczne jest dopełnienie dodatkowych formalności.

W zależności od strategii biznesowej uprawnionego z patentu oraz budżetu na ochronę danego rozwiązania dostępne są różne możliwości działania.

Walidacja patentu w wybranym kraju członkowskim Konwencji o udzielaniu patentów europejskich.

W celu walidacji patentu europejskiego w kraju członkowskim należy (najczęściej w terminie do 3 miesięcy od daty publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego w Biuletynie EPO) dopełnić wymaganych formalności.

Wymogi formalne różnią się od siebie w zależności od przepisów wewnętrznych danego kraju i zazwyczaj dotyczą:

  • złożenia tłumaczenia zastrzeżeń patentowych lub całego opisu patentowego na język urzędowy danego kraju,
  • wniesienia odpowiednich opłat.

W niektórych krajach konieczne jest działanie przez lokalnego pełnomocnika.

Nie wszystkie kraje wymagają przesłania tłumaczenia patentu. Na przykład, na mocy Porozumienia Londyńskiego, kraje, które mają język urzędowy wspólny z jednym z języków urzędowych EPO, zrezygnowały z wymogów w zakresie tłumaczeń zgodnie z art. 65 ust. 1 EPC (art. 1 ust. 1 Porozumienia Londyńskiego). Dotyczy to: Belgii, Francji, Niemiec, Irlandii, Księstwa Liechtenstein,  Luksemburga, Monako, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii.

W każdym z krajów w celu utrzymania ochrony konieczne jest wnoszenie opłat rocznych.

Ochrona w ramach patentu o jednolitym skutku

Od 1 czerwca 2023 roku istnieje również możliwość ochrony rozwiązania w ramach patentu europejskiego o jednolitym skutku.

Rejestracja jednolitego skutku patentu europejskiego daje automatyczną ochroną rozwiązania w 17 krajach Konwencji o Patencie Europejskim.

Wniosek o rejestrację jednolitego skutku (Request for unitary effect) patentu europejskiego należy złożyć w Europejskim Urzędzie Patentowym w terminie jednego miesiąca od daty publikacji w Biuletynie EPO wzmianki o udzieleniu patentu (Zasada 6(1) UPR i 6(2) UPR „Rules relating to Unitary Patent Protection”).

Do wniosku należy dołączyć tłumaczenie patentu europejskiego, przy czym:

  • jeżeli patent europejski został udzielony w języku niemieckim lub francuskim, to należy złożyć pełne tłumaczenie patentu na język angielski,
  • jeżeli patent europejski został udzielony w języku angielskim, to należy złożyć pełne tłumaczenie patentu na dowolny język urzędowy UE.

W okresie obowiązywania wymogu złożenia pełnego tłumaczenia patentu europejskiego wraz z wnioskiem o jednolity skutek osoby fizyczne, małe/średnie przedsiębiorstwa (SME), organizacje typu „non-profit”, uniwersytety i publiczne organizacje naukowe mogą wnioskować również o kompensację kosztów konieczności złożenia tłumaczenia wymaganego w fazie przed udzieleniem patentu europejskiego. Wysokość kompensacji to 500 EUR.

W pozostałych krajach, w których nie ma możliwości rejestracji jednolitego skutku, w celu uzyskania ochrony konieczne jest przeprowadzenie walidacji.

Zakres terytorialny patentu o jednolitym skutku: Kraje poza systemem jednolitym, w których konieczna jest walidacja Kraje poza systemem jednolitym, brak konieczności przesyłania tłumaczenia na język urzędowy
Austria

Belgia

Bułgaria

Dania

Estonia

Finlandia

Francja

Niemcy

Włochy

Łotwa

Litwa

Luksemburg

Malta

Niderlandy

Portugalia

Słowenia

Szwecja

Albania

Chorwacja

Cypr

Republika Czeska

Grecja

Węgry

Islandia

Czarnogóra

Macedonia

Norwegia

Polska

Rumunia

San Marino

Serbia

Słowacja

Hiszpania

Turcja

 

Irlandia

Liechtenstein

Monaco

Szwajcaria

Wielka Brytania

W celu utrzymania ochrony konieczne jest wnoszenie opłat rocznych (jednej opłaty łącznej dla wszystkich krajów, w których obowiązuje patent o jednolitym skutku) oraz indywidualnych opłat w krajach, które są poza systemem jednolitym.

rzecznik patentowy

Back To Top