skip to Main Content

Nowelizacja prawa własności przemysłowej

W dniu 27 lutego 2020 r. weszła w życie nowelizacja ustawy prawo własności przemysłowej. Wprowadzone zmiany dostosowujące polskie prawo do Konwencji o udzielaniu patentów europejskich istotnie zmieniają procedurę unieważnienia patentów, a także dają uprawnionemu z patentu możliwość ograniczenia patentu poprzez zmianę zastrzeżeń patentowych.

Zgodnie z nowym brzmieniem artykułu 89 ust. 1 „Patent może zostać unieważniony w całości lub części na wniosek każdego, kto wykaże, że:

  • nie zostały spełnione warunki wymagane do uzyskania patentu;
  • wynalazek nie został przedstawiony na tyle jasno i wyczerpująco, aby znawca mógł ten wynalazek urzeczywistnić;
  • patent został udzielony na wynalazek nieobjęty treścią zgłoszenia lub zgłoszenia pierwotnego;
  • zastrzeżenia patentowe nie określają przedmiotu żądanej ochrony w sposób jasny i zwięzły lub nie są w całości poparte opisem wynalazku”

Tym samym zniesiony został wymóg posiadania interesu prawnego w żądaniu unieważnienia patentu. W praktyce oznacza to, iż w odróżnieniu do wcześniejszej procedury, teraz każdy może wystąpić z wnioskiem o uniewaznienie patentu.

Zmiana ta powinna przyczynić się do skrócenia procedury unieważnienia patentu, ponieważ uwolni to postępowanie o unieważnienie od przewlekłych wieloinstancyjnych sporów o interes prawny a tym samym Urząd Patentowy RP będzie mógł szybciej przejść do merytorycznej analizy podstaw unieważnienia patentu (nowość, poziom wynalazczy, przemysłowa stosowalność itp.).

Przepis ten stosuje się do wniosków o unieważnienie złożonych po 27 lutego 2020 r.

Dodatkową zmianą, wprowadzoną od 27 lutego 2020 r., na podstawie art. 891 PWP, jest mozliwość  ograniczenia patentu poprzez zmianę zastrzeżeń patentowych.

Ustawodawca umożliwił uprawnionemu wniesienie o ograniczenie patentu w trzech sytuacjach:

  • Po pierwsze uprawniony może sam zainicjować procedurę ograniczenia patentu.
  • Uprawniony może również skorzystać z możliwości ograniczenia patentu podczas procedury o unieważnienie patentu. Tutaj warunkiem skorzystania z możliwości ograniczenia patentu jest złożenie wniosku przed rozprawą.
  • Uprawniony z patentu może wnieść o ograniczenie patentu również w trakcie postępowania w sprawie sprzeciwu wobec prawomocnej decyzji Urzędu Patentowego o udzieleniu patentu. W tej sytuacji wniosek o ograniczenie patentu może być złożony do czasu ustosunkowania się uprawnionego z patentu do sprzeciwu.

rzecznik patentowy

Back To Top