skip to Main Content

Transfer danych do Wielkiej Brytanii po zakończeniu okresu przejściowego

Zgodnie z artykułem FINPROV.10A ust. 1 umowy handlowej oraz o współpracy pomiędzy Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem z końcem czerwca tego roku kończy się okres przejściowy odnoszący się do transferu danych osobowych. Od 1 lipca 2021 r. transfer danych osobowych do Zjednoczonego Królestwa będzie więc uważany za transfer do państwa trzeciego.

Przekazywanie danych do Zjednoczonego Królestwa wymagać więc będzie zastosowania odpowiednich zabezpieczeń, o których mowa w art. 46 RODO. W przeważającej większości przypadków będą to standardowe klauzule umowne (w grę wchodzą również wiążące reguły korporacyjne, chociaż ich praktyczne znaczenie jest znacząco mniejsze). Należy jednak przypomnieć, że samo tylko podpisanie standardowych klauzul umownych nie zapewnia legalności transferu danych osobowych – nie mamy tu więc swoistego „automatu”, który zapewnia legalność takiego transferu. Aby taką legalność osiągnąć administrator powinien dokonać samodzielnej oceny czy Zjednoczone Królestwo zapewnia odpowiednie zabezpieczenia oraz czy obowiązują na jego terytorium egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą i skuteczne środki ochrony prawnej. Co ważne, ryzyko dokonania nieprawidłowej oceny obciąża administratora.

W tej sytuacji istotnego znaczenia nabiera możliwość zastosowania bardziej „stabilnej” podstawy prawnej dla takiego transferu danych. W tym kontekście jako pożądana jawi się inicjatywa Komisji Europejskiej, która zadeklarowała podjęcie działań mających na celu przyjęcie decyzji w sprawie odpowiedniego poziomu ochrony w odniesieniu do Zjednoczonego Królestwa. Przed wydaniem tej decyzji wymagane jest dokonanie oceny brytyjskiego prawa ochrony danych osobowych i praktyki jego stosowania w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE.

W przypadku podjęcia takiej decyzji transfer danych do Zjednoczonego Królestwa będzie możliwy bez konieczności spełnienia dodatkowych warunków takich jak np. podpisywanie standardowych klauzul umownych. Biorąc pod uwagę wskazane powyżej ryzyko błędnej oceny przez administratora faktu zapewniania przez Zjednoczone Królestwo zabezpieczeń, egzekwowalnych praw oraz skutecznych środków ochrony prawnej należy z niecierpliwością oczekiwać wspomnianej decyzji Komisji Europejskiej.

Back To Top