skip to Main Content
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (dalej „CEEB”) to system informacji o źródłach ogrzewania budynków w Polsce. CEEB ma wspierać walkę ze smogiem.

Baza CEEB została utworzona od 1 lipca 2021.

W związku z powyższym właściciele lub zarządcy nieruchomości mają składać deklarację CEEB o źródłach ciepła ogrzewających nieruchomości, zarówno mieszkalne jak i niemieszkalne.

Obowiązkowi zgłoszenia do CEEB podlegają urządzenia i instalacje wykorzystywane do ogrzewania nieruchomości min: sieć ciepłownicza, kocioł grzewczy na paliwa stałe, piec kaflowy, kominek na paliwo stałe, kocioł olejowy, kominek gazowy, grzejnik gazowy, kuchnia węglowa, pompa ciepła, instalacja ogrzewania elektrycznego oraz kolektory słoneczne.

Zgłoszenia do CEEB należy dokonać w terminach:

  1. 14 dni od pierwszego uruchomienia urządzenia lub instalacji w przypadku nowych źródeł ciepła,
  2. 12 miesięcy od uruchomienia CEEB (1 lipca 2021), w przypadku źródeł ciepła już pracujących, czyli do 30 czerwca 2022.

Zgłoszenia źródła ciepła do CEEB można dokonać w formie:

  1. elektronicznej, wypełniając formularz na stronie gunb.gov.pl(przez profil zaufany lub e-dowód).
  2. pisemnej, wypełniając formularz odręcznie i wysyłając go pocztą albo doręczając osobiście do właściwego ze względu na położenie nieruchomości urzędu miasta lub gminy.

Rodzaje formularzy:

  • Formularz A dotyczy budynków i lokali mieszkalnych.
  • Formularz B dotyczy budynków i lokali niemieszkalnych.

Za niezgłoszenie źródła ciepła w terminie do CEEB grożą kary:

  1. grzywna do 500 zł,
  2. a jeżeli sprawa trafi do sądu do 5000 zł.

Kary można uniknąć składając deklarację po terminie, ale przed dniem w którym wójt, burmistrz lub prezydent miasta powziął wiadomość o popełnieniu wykroczenia.

Podstawa prawna: ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554).

Back To Top
Szukaj