(+ 48) 22 463 47 70

Blog

Korzystanie z samochodu służbowego do celów prywatnych a podatek VAT

Korzystanie z samochodu służbowego do celów prywatnych a podatek VAT

Na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: “ustawa o VAT”), nieodpłatne świadczenie usług traktowane jest często na równi z odpłatnym świadczeniem usług. Oznacza to, że nawet w jeżeli podatnik nie otrzymuje wynagrodzenia za świadczoną usługę, należy wystawić fakturę i odprowadzić podatek VAT. Z tego względu warto przyjrzeć się, czy w przypadku korzystania z samochodu służbowego dla celów prywatnych, również zachodzi taka konieczność.

Stosownie do art. 8 ust. 2 p. 1 ustawy o VAT, za odpłatne świadczenie usług uznaje się również m.in. “użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych”. W świetle tego przepisu jakiekolwiek wykorzystanie samochodu wchodzącego w skład przedsiębiorstwa podatnika, jeżeli tylko przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku VAT (w całości lub w części) z tytułu nabycia tego samochodu, powinno zostać uznane za za odpłatne świadczenie usług i opodatkowane podatkiem VAT. Co istotne, zgodnie z art. 8 ust. 6 ustawy o VAT, za nabycie towarów uznaje się również przyjęcie ich w używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze.

Na szczęście jednak ustawodawca przewidział wyłączenie powyższej zasady w przypadku użycia pojazdów samochodowych do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika (art. 8 ust. 5 ustawy o VAT). W efekcie, jeżeli samochód będący częścią przedsiębiorstwa podatnika, jest wykorzystywany do celów innych niż jego działalność gospodarcza, a podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, obliczoną zgodnie art. 86a ust. 1 ustawy o VAT, z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tego pojazdu (przypominam, że przez nabycie należy rozumieć także używanie samochodu na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze), takie wykorzystanie samochodu nie będzie stanowiło odpłatnego świadczenia usług i nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT. Nie można jednak zapominać o obowiązkach wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osoby fizycznej i przychodzie powstałym z tego tytułu.

Chcesz otrzymywać informacje o podobnych wpisach na naszym blogu? Zapisz się na nasz newsletter: