skip to Main Content

Ułatwienia w zakresie certyfikatu rezydencji podatkowej

Na podstawie art. 77  pkt. 61 ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 1086) do tzw. Tarczy 1.0., czyli ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374, 567, 568, 695 i 875) został dodany art. 31ya przewidujący uproszczenia dotyczące podatku CIT i PIT:

  • W przypadku certyfikatu rezydencji niezawierającego okresu jego ważności, jeżeli okres dwunastu miesięcy jego obowiązywania do celów podatku u źródła upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, płatnik może uwzględnić ten certyfikat przez okres obowiązywania tych stanów oraz przez okres 2 miesięcy po ich odwołaniu;
  • W czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, a także w okresie kolejnych 2 miesięcy po ich odwołaniu, płatnik może posługiwać się kopiami certyfikatów rezydencji, jeżeli informacje wynikające z przedłożonej kopii certyfikatu rezydencji nie budzą uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym;
  • W czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, a także w okresie kolejnych 2 miesięcy po ich odwołaniu, płatnik może posługiwać się certyfikatami rezydencji, które dotyczą roku 2019, jeżeli uzyska dodatkowo oświadczenie podatnika co do aktualności danych w nim zawartych.

Powyżej wskazane uproszenia mogą być stosowane od dnia 24 czerwca 2020 roku, czyli od dnia wejścia w życie ustawy. W zakresie powyżej wskazanych regulacji, ustawodawca nie przewidział przepisów przejściowych, co skutkuje tym, że nie ma możliwości stosowania złagodzonych wymogów w okresie przed 24 czerwca b.r., pomimo że stany epidemiczne związane z COVID-19 obowiązują w Polsce od marca 2020 roku (odpowiednio od 14 i 20 marca 2020 roku).

Monika Chojnacka
Back To Top