skip to Main Content

Przedłużenie terminów wynikających z ustawy o rachunkowości

Wprowadzenie w Polsce stanu epidemii zbiegło się z momentem, kiedy to większość jednostek prowadzących księgi rachunkowe zgodnie z przepisami m.in. ustawy o rachunkowości, powinna sporządzić, zatwierdzić, udostępnić, a także przekazać do rejestru sprawozdania finansowe i inne wymagane prawem dokumenty.

W związku z tym Minister Finansów – w wykonaniu delegacji wynikającej z art. 15zzh ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374) – wydał rozporządzenie z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie określania innych terminów wypełniania obowiązków z zakresu ewidencji oraz w zakresie sporządzania, zatwierdzania, udostępniania i przekazywania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji.

Zgodnie z tym rozporządzeniem, przedłużeniu uległy o 3 miesiące min. następujące terminy:

 1. termin 3-miesięczny liczony od dnia zaistnienia zdarzenia uzasadniającego zamknięcie ksiąg rachunkowych (art. 12 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w zw. z § 3 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 31 marca 2020 r.);
 2. terminy dotyczące:
  1. oświadczenia na temat informacji niefinansowych – jednostka może nie sporządzać takiego oświadczenia, jeżeli wraz ze sprawozdaniem z działalności sporządzi odrębne sprawozdanie w tym zakresie oraz zamieści je na swojej stronie internetowej w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego (art. 49b ust. 9 ustawy z dnia z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości),
  2. sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego – kierownik jednostki zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego (art. 52 ust.1 ustawy z dnia z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości),
  3. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego – podlega ono zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego (art. 53 ust.1 ustawy z dnia z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości),
  4. skonsolidowanego sprawozdania – w zakresie informacji niefinansowych, jednostka dominująca może sporządzić sprawozdanie grupy kapitałowej na temat informacji niefinansowych oraz zamieścić je na swojej stronie internetowej w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego (art. 55 ust.2c ustawy z dnia z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości),
  5. jednostki dominującej – sporządza ona skonsolidowane sprawozdanie finansowe, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego, na który sporządza roczne sprawozdanie finansowe; roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający jednostki dominującej, nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego (art. 63c ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości),
  6. sporządzenia sprawozdania z działalności oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej (art. 49 ust. 1 oraz art. 55 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości),
  7. sprawozdania z płatności oraz skonsolidowanego sprawozdania z płatności (art. 63f ust. 1 oraz art. 63g ust. 1 ustawy z dnia z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości).
Back To Top