skip to Main Content
18 stycznia 2021

Podstawowe sposoby na zabezpieczenie działalności firmy w dobie COVID-19

Sytuacja wywołana epidemią COVID-19 spowodowała wprowadzenie wielu zmian i restrykcji przez władze państwowe, które z kolei wywarły znaczący wpływ na działalność przedsiębiorców w Polsce. Wprowadzone zmiany można oceniać różnie, lecz co do jednego należy się zgodzić – mało który z…

5 stycznia 2021

Możliwość wykonywania pracy zdalnej przez pracowników poddanych izolacji

Ustawą z dnia 27 listopada 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu…

13 listopada 2020

Tarcza antykryzysowa 6.0

Dnia 26 października 2020 roku złożony został poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (druk nr 704) - tzw. Tarcza 6.0. Projekt ten…

8 września 2020

Praca zdalna wykonywana przez pracownika

Wejście w życie przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych skutkowało (dalej „Ustawa”) min. wprowadzeniem pojęcia pracy zdalnej. W świetle przepisów…

3 lipca 2020

Ułatwienia w zakresie certyfikatu rezydencji podatkowej

Na podstawie art. 77  pkt. 61 ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 1086) do tzw. Tarczy 1.0., czyli ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem…

23 maja 2020

Tarcza antykryzysowa 3.0

Dnia 15 maja 2020 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Ustawa weszła w życie w dniu 16 maja 2020 r.…

20 maja 2020

Przedłużenie terminów wynikających z ustawy o rachunkowości

Wprowadzenie w Polsce stanu epidemii zbiegło się z momentem, kiedy to większość jednostek prowadzących księgi rachunkowe zgodnie z przepisami m.in. ustawy o rachunkowości, powinna sporządzić, zatwierdzić, udostępnić, a także przekazać do rejestru sprawozdania finansowe i inne wymagane prawem dokumenty. W…

16 maja 2020

Tarcza finansowa dla małych i średnich przedsiębiorców

W jednym z poprzednich postów przedstawiłem zasady uzyskania pomocy w ramach tarczy finansowej przez mikroprzedsiębiorców. Dzisiaj chciałbym skoncentrować się na małych i średnich przedsiębiorcach. Oni również mogą składać wnioski o niskooprocentowane subwencje finansowe. Na pomoc tej kategorii przedsiębiorcom przewidziano 50…

13 maja 2020

Projekt Tarczy 3.0 a zmiany dotyczące obowiązku opłacania składek na ZUS

30 kwietnia 2020 roku Sejm przyjął projekt ustawy antykryzysowej tzw. Tarczę 3.0, stanowiącą nowelizację do zapisów ustawy obecnie obowiązującej. W projekcie tym zamieszczono kolejne przepisy dotyczące obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne (o zwolnieniach z opłacania składek wprowadzonych w poprzednich…

Back To Top