skip to Main Content

Tarcza finansowa dla małych i średnich przedsiębiorców

W jednym z poprzednich postów przedstawiłem zasady uzyskania pomocy w ramach tarczy finansowej przez mikroprzedsiębiorców. Dzisiaj chciałbym skoncentrować się na małych i średnich przedsiębiorcach. Oni również mogą składać wnioski o niskooprocentowane subwencje finansowe. Na pomoc tej kategorii przedsiębiorcom przewidziano 50 mld zł.

Beneficjenci

O wsparcie w opisanym poniżej zakresie mogą ubiegać przedsiębiorcy, którzy:

 1. zatrudniają od 10 do 249 pracowników lub
 2. ich roczny obrót netto wynosi co najmniej 2 mln euro, ale mniej niż 50 mln euro.

Przedsiębiorcy będący poniżej któregokolwiek z powyższych progów mają status mikroprzedsiębiorcy i mogą ubiegać się o pomoc na zasadach określonych w tym wpisie. Natomiast przedsiębiorcy zatrudniający większą liczbę pracowników lub mający wyższy obrót, są dużymi przedsiębiorcami, którzy w ogóle nie są objęci tarczą finansową. Osoby współpracujące z przedsiębiorcą na podstawie umów zlecenia lub o dzieło, nie są uznawane za pracowników.

Wymogi

Kryteria zakwalifikowania się do programu dla małych i średnich przedsiębiorców są takie same jak w przypadku mikroprzedsiębiorców, które opisałem w tym wpisie. W tym miejscu przypomnę tylko, że konieczny jest spadek obrotów o co najmniej 25% w związku z COVID-19, prowadzenie działalności co najmniej od 31 grudnia 2019 r., prowadzenie działalności (i rezydencja podatkowa) w Polsce oraz niezaleganie z podatkami i składkami na ubezpieczenia społeczne.

Wniosek, decyzja i umowa

W tym zakresie zasady również są takie same jak w przypadku mikroprzedsiębiorców.

Wysokość subwencji oraz zasady zwrotu

Różnice pojawiają się w przypadku wysokości subwencji. Nie ma z góry określonej maksymalnej kwoty subwencji jaką może uzyskać mały lub średni przedsiębiorca. Każdy przypadek badany jest odrębnie i dla każdego beneficjenta określana jest maksymalna kwota subwencji w oparciu o skalę spadku przychodów wskutek koronawirusa oraz poziomu przychodów osiągniętych w 2019 roku.

W ramach procesu ustalania maksymalnej kwoty subwencji, przewidziano cztery progi spadku przychodów (w stosunku do przychodów osiągniętych w 2019 r.):

 1. spadek o mniej niż 25% – subwencja w ogóle nie przysługuje;
 2. spadek o co najmniej 25%, ale nie więcej niż 50% – maksymalna kwota subwencji to 4% przychodów osiągniętych w 2019 r.;
 3. spadek obrotów o co najmniej 50%, ale nie więcej niż 75% – maksymalna kwota subwencji to 6% przychodów osiągniętych w 2019 r.;
 4. spadek obrotów o co najmniej 75% – maksymalna kwota subwencji to 8% przychodów osiągniętych w 2019 r.

Kwota subwencji w żadnym z powyższych przypadków nie może przekroczyć kwoty 3,5 mln zł.

Jeżeli w okresie 12 miesięcy od przyznania subwencji, przedsiębiorca zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej lub rozpocznie postępowanie likwidacyjne, restrukturyzacyjne lub upadłościowe, będzie musiał zwrócić całą kwotę subwencji. Jeżeli jednak działalność będzie kontynuowana zastosowanie mają następujące zasady:

 1. 25% kwoty subwencji podlega bezwarunkowemu zwrotowi;
 2. kolejne 25% kwoty subwencji może zostać pomniejszone o wykazaną przez beneficjenta skumulowaną stratę gotówkową na sprzedaży w okresie 12 miesięcy, licząc od pierwszego miesiąca, w którym beneficjent odnotował stratę po 1 lutego 2020 r., lub od miesiąca, w którym udzielona została subwencja;
 3. kolejne 25% kwoty subwencji może zostać zmniejszone (lub w ogóle umorzone), jeżeli przedsiębiorca w okresie 12 pełnych miesięcy kalendarzowych od końca miesiąca kalendarzowego poprzedzającego datę złożenia wniosku o udzielenie subwencji finansowej, utrzyma zatrudnienie na odpowiednim poziomie (w stosunku do średniego zatrudnienia obliczonego jako średnia z liczby pracowników na dzień 31 grudnia 2019 r. i 30 czerwca 2019 r.):
  1. zatrudnienie na poziomie wyższym niż 100% – 25% kwoty subwencji zostanie całkowicie umorzone,
  2. zatrudnienie na poziomie od 50% do 100% – 25% kwoty subwencji zostanie umorzone proporcjonalnie do skali redukcji zatrudnienia,
  3. zatrudnienie na poziomie niższym niż 50% – 25% kwoty subwencji musi zostać zwrócone w pełnej wysokości.

W najlepszym przypadku przedsiębiorca będzie musiał zwrócić tylko 25% kwoty subwencji, a pozostałe 75% zostanie umorzone. Część subwencji podlegająca zwrotowi, powinna zostać spłacona w 24 równych miesięcznych ratach. Pierwsza wpłata powinna nastąpić w 13. kalendarzowym miesiącu po dacie wypłaty środków. Odsetki kapitałowe nie będą naliczane, jednak jeżeli przedsiębiorca opóźni się z zapłatą rat, będzie musiał także zapłacić odsetki za zwłokę.

Subwencję można wydać tylko zgodnie z zasadami określonymi w programie. Ujmując najogólniej – może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie kosztów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Tomasz Korolko

Partner

Back To Top