skip to Main Content

Tarcza finansowa dla mikroprzedsiębiorców

Można już składać wnioski o niskooprocentowane subwencje finansowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, w ramach programu prowadzonego przez Polski Fundusz Rozwoju. W dzisiejszym poście wyjaśniam na jaką pomoc w tym zakresie mogą liczyć mikroprzedsiębiorcy – na pomoc tej kategorii przedsiębiorców przewidziano 25 mld zł.

Status mikroprzedsiębiorcy

Aby zostać uznanym za mikroprzedsiębiorcę, a tym samym móc skorzystać ze wsparcia na zasadach opisanych poniżej, należy zatrudniać od jednego do dziewięciu pracowników (nie uwzględniając osoby przedsiębiorcy, jeżeli jest osobą fizyczną), a roczny obrót nie może przekraczać kwoty 2 mln euro. Osoby współpracujące z przedsiębiorcą na podstawie umów zlecenia lub o dzieło, nie są uznawane za pracowników.

Wymogi dla mikroprzedsiębiorcy

Żeby aplikować o pomoc w ramach tarczy finansowej, mikroprzedsiębiorca musi spełnić następujące wymogi:

1. Spadek obrotów o co najmniej 25%

Mikroprzedsiębiorca musi odnotować spadek obrotów (czyli przychodów) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku. Istotne jest także to, że spadek powinien nastąpić w związku z sytuacją spowodowaną koronawirusem.

2. Prowadzenie działalności gospodarczej co najmniej od 31 grudnia 2019 r.

W momencie składania wniosku, przedsiębiorca musi prowadzić działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy w trakcie likwidacji oraz w trakcie postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego, są wyłączeni z programu. Dodatkowo, mikroprzedsiębiorca powinien prowadzić działalność gospodarczą co najmniej od 31 grudnia 2019 r.

3. Prowadzenie działalności w Polsce

Tarcza finansowa została przewidziana tylko dla przedsiębiorców prowadzących działalność w Polsce – wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Ponadto, mikro przedsiębiorca powinien mieć rezydencję podatkową na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), a jego główny beneficjent rzeczywisty nie może mieć rezydencji podatkowej w rajach podatkowych (chociaż możliwy jest wyjątek – jeżeli beneficjent rzeczywisty zobowiąże się do przenieść rezydencję podatkową do EOG).

4. Pozostałe kryteria

Mikroprzedsiębiorca nie może także zalegać na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień złożenia wniosku, z podatkami i składkami na ubezpieczenia społeczne. Niedopuszczalne są także pewne rodzaje działalności, jak np. fundusze inwestycyjne, firmy pożyczkowe czy agencje ratingowe.

Wniosek

Wniosek należy złożyć za pośrednictwem systemu elektronicznego banku biorącego udział w programie. Listę banków oferujących taką możliwość można znaleźć na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju (www.pfr.pl). Wypełniając wniosek należy stosować się do instrukcji wyświetlanych na ekranie. Poszczególne banki udostępniły też poradniki opisujące w jaki sposób można złożyć wniosek.

Decyzja i umowa

Po złożeniu wniosku, przedsiębiorcy nie pozostaje nic innego jak czekać na decyzję. W grę wchodzą trzy scenariusze – przyznanie całej wnioskowanej kwoty, przyznanie kwot niższej niż wnioskowana i odrzucenie wniosku. Możliwe jest złożenie odwołania. W przypadku pozytywnego przejścia procedury aplikacyjnej i uzyskania subwencji, z mikroprzedsiębiorcą zawierana jest umowa, szczegółowo określająca zakres wsparcia oraz zobowiązania beneficjenta.

Wysokość subwencji oraz zasady zwrotu

Maksymalna wysokość subwencji, jaką może otrzymać mikroprzedsiębiorca, obliczana jest na podstawie liczby pracowników oraz wysokości spadku obrotów. W ramach programu przewidziano trzy progi i trzy stawki przypasane do każdego z nich:

  1. spadek obrotów o co najmniej 25%, ale nie więcej niż 50% – stawka 12.000 zł;
  2. spadek obrotów o co najmniej 50%, ale nie więcej niż 75% – stawka 24.000 zł;
  3. spadek obrotów o co najmniej 75% – stawka 36.000 zł.

Następnie odpowiednią stawkę, należy pomnożyć przez liczbę pracowników mikro przedsiębiorcy i wychodzi kwota subwencji o jaką można się ubiegać. W tym przypadku za pracowników uznaje się także osoby na umowach cywilnoprawnych (inaczej niż przypadku ustalania statusu mikro przedsiębiorcy). Przy kalkulacji nie należy uwzględniać przedsiębiorcy (jeżeli jest osobą fizyczną).

Jeżeli przedsiębiorca będzie prowadził działalność po upływie 12 miesięcy od dnia udzielenia subwencji, zwrocie będzie podlegać tylko 25% subwencji. Jeżeli przedsiębiorca nie utrzyma w tym okresie zatrudnienia, kwota subwencji do zwrotu zwiększy się proporcjonalnie do zakresu redukcji zatrudnienia.

W przypadku zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej w powyższym okresie, otwarcia likwidacji, postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego, subwencja podlega zwrotowi w pełnej wysokości.

Subwencję można wydać tylko zgodnie z zasadami określonymi w programie. Ujmując najogólniej – może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie kosztów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Tomasz Korolko

Partner

Back To Top