skip to Main Content

Zmiany w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych

Dnia 31 października 2021 r. weszły w życie zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w zakresie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Jak to zwykle w takich sytuacjach bywa, zakres obowiązków został rozszerzony.

Podmioty podlegające wpisowi do CRBR

Najważniejsza zmiana polega na rozszerzeniu katalogu podmiotów zobowiązanych do przekazywania informacji do CRBR, po której katalog ten prezentuje się następująco:

 • spółki jawne,
 • spółki komandytowe,
 • spółki komandytowo-akcyjne,
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • proste spółki akcyjne,
 • spółki akcyjne (z wyjątkiem spółek publicznych),
 • spółki partnerskie,
 • europejskie zgrupowania interesów gospodarczych,
 • spółki europejskie,
 • spółdzielnie,
 • spółdzielnie europejskie,
 • stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego,
 • fundacje,
 • trusty, których powiernicy lub osoby zajmujące stanowiska równoważne mają miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Polski lub nawiązują stosunki gospodarcze lub nabywają nieruchomość w Polsce w imieniu lub na rzecz trustu.

Zakres zgłaszanych informacji

Drobnej modyfikacji uległ także zakres informacji, które podmioty zobowiązane powinny zgłosić do CRBR. Według nowych przepisów zgłasza się:

 • dane identyfikujące zgłaszany podmiot,
 • informacje o wszystkich beneficjentach rzeczywistych podmiotu ustalone w zgodzie z obowiązującymi przepisami,
 • informacje o osobie lub osobach dokonujących zgłoszenia (zazwyczaj osoby uprawnione do reprezentacji zgłaszanego podmiotu).

Informacja o wszystkich obywatelstwach

Przed zmianami w ramach zgłoszenia należało wskazać obywatelstwo beneficjenta rzeczywistego. Obecnie zostało to rozszerzone na wszystkie obywatelstwa posiadane przez beneficjenta rzeczywistego.

Termin zgłoszenia nowych informacji

Spółki partnerskie, europejskie zgrupowania interesów gospodarczych, spółki europejskie, spółdzielnie, spółdzielnie europejskie, stowarzyszenia i fundacje wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) przed dniem 31 października 2021 r. oraz trusty istniejące przed dniem 31 października 2021 r., są zobowiązane zgłosić beneficjentów rzeczywistych do CRBR najpóźniej do 31 stycznia 2022 r. Natomiast powyższe podmioty wpisane do KRS lub powstałe (w przypadku trustów) po 30 października 2021 r., mają obowiązek zgłosić beneficjentów rzeczywistych do CRBR najpóźniej w ciągu 7 dni od wpisania do KRS lub powstania (w przypadku trustów).

Tomasz Korolko

Partner

Back To Top