skip to Main Content

Elektroniczny KRS – z pełnomocnikiem procesowym łatwiej

Z dniem 1 lipca 2021 uruchomiony został elektroniczny KRS (eKRS). Na nowy eKRS składają się:

  1. Portal Rejestrów Sądowych: https://prs.ms.gov.pl – dedykowany do składania elektronicznych wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego (PRS)
  2. Repozytorium Akt Rejestrowych: https://rar.ms.gov.pl – umożliwiający przeglądanie elektronicznych akt rejestrowych podmiotów wpisanych do KRS drogą elektroniczną (RAR).

W rezultacie powyższego, wszystkie wnioski oraz pisma procesowe składane do KRS przez przedsiębiorców, musza być składane za pomocą dedykowanego systemu teleinformatycznego PRS, a złożenie dokumentów w wersji papierowej nie będzie wywoływało żadnych skutków prawnych. Ponadto, tą samą drogą (za pomocą systemu teleinformatycznego) będzie się odbywała wymiana korespondencji pomiędzy sądem a przedsiębiorą, w tym wydanie i doręczenie orzeczenia kończące postępowanie.

Wnioski elektroniczne składane za pomocą systemu teleinformatycznego wymagają podpisu zaufanego, kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego.

Do pisma wnoszonego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego dołącza się załączniki w postaci elektronicznej. Niemniej jednak dokumenty stanowiące podstawę wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegające złożeniu do akt rejestrowych składa się w oryginałach albo poświadczonych urzędowo odpisach lub wyciągach, co oznacza że dokumenty te stanowiące załączniki do wniosku złożonego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, sporządzone w postaci elektronicznej, opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Jeżeli jednak, dokumenty o których mowa powyżej, zostały sporządzone w formie papierowej do wniosku należy załączyć albo 1) odpisy elektronicznie poświadczone przez notariusza albo występującego w sprawie pełnomocnika, będącego adwokatem lub radcą prawnym, albo 2) elektroniczne kopie dokumentów, z tymże w sytuacji załączenia do wniosku elektronicznych kopii dokumentów, oryginały dokumentów albo ich odpisy lub wyciągi poświadczone urzędowo przesyła się do sądu rejestrowego w terminie 3 dni od daty złożenia pisma np.: tradycyjną przesyłką listową poleconą.

W rezultacie powyższego przedsiębiorca chcący złożyć do sądu dokumenty sporządzone w formie papierowej ma 2 wyjścia, albo:

  1. zlecić to pełnomocnikowi procesowemu, który dokona elektronicznego poświadczenia załączników, albo
  2. założyć konto w PRS (pamiętajmy że elektroniczne wnioski są podpisywane zgodnie z zasadami reprezentacji, czyli najczęściej przez 2 osoby, więc konta w PRS musza mieć wszystkie podpisujące osoby), następnie:
    1. udać się do notariusza celem uzyskania odpisów elektronicznie poświadczonych dokumentów które mają być podstawą wpisu lub podlegają złożeniu do akt, albo
    2. po złożeniu wniosku drogą elektroniczną do którego zostały załączone załączniki w postaci elektronicznej udać się na pocztę celem wysłania do sądu oryginałów, odpisów lub urzędowo poświadczonych odpisów dokumentów.

Z dużym zainteresowaniem będę śledzić opinie przedsiębiorców na temat wprowadzonych w skutek uruchomienia eKRS ułatwień i przyspieszenia – w ocenie autorów tego rozwiązania – postepowania przed sądem rejestrowym.

Monika Chojnacka
Back To Top