skip to Main Content

Obowiązek zapewnienia odzysku i recyclingu

Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, nakłada na każdy podmiot wprowadzający na rynek produkty w opakowaniach, obowiązek zapewnienia odzysku i recyclingu odpadów tego samego rodzaju, co opakowania. W rozporządzeniu wydanym przez ministra właściwego do spraw klimatu określono poziom odzysku i recyclingu, który należy w danym roku zapewnić:

Poz.

Odpady opakowaniowe powstałe z:

Poziom w %:

rodzaj opakowań

odzysk

recykling

1

opakowań razem3)

61

56

2

opakowań z tworzyw sztucznych

23,5

3

opakowań z aluminium

51

4

opakowań ze stali, w tym z blachy stalowej, oraz z pozostałych metali

51

5

opakowań z papieru i tektury

61

6

opakowań ze szkła

61

7

opakowań z drewna

16

8

opakowań wielomateriałowych

poziom określony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 25 ust. 4

9

pozostałych opakowań

Jak wynika z rozporządzenia, stosunek w danym roku masy wszystkich odpadów opakowaniowych poddanych recyclingowi, do masy wszystkich opakowań wprowadzonych na rynek, powinien wynosić aż 56%. Inne wartości są dla poszczególnych opakowań. Za nieosiągnięcie określonych powyżej limitów, powstaje obowiązek zapłaty opłaty produktowej obliczonej zgodnie z zasadami określonymi w ustawie.

Obowiązek odzysku i recyclingu może zostać wykonany w dwojaki sposób – samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji odzysku opakowań. Wygodniejsze, choć być może bardziej kosztowne, wydaje się skorzystanie z usług takiej organizacji.

Aby można było zweryfikować spełnienie powyższego obowiązku, każda firma wprowadzająca produkty w opakowaniach na rynek, musi prowadzić ewidencję w postaci papierowej albo elektronicznej, obejmującą informacje o masie opakowań, w których wprowadziła do obrodu produkty w danym roku kalendarzowym. Ewidencję należy przechowywać przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego.

Tomasz Korolko

Partner

Back To Top