skip to Main Content

Rejestr BDO – od stycznia obowiązkowy

Od początku 2018 r. działa w Polsce „Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami”, potocznie zwany „rejestrem BDO”. Rejestr jest częścią „Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami” i stanowi listę podmiotów wytwarzających odpady oraz prowadzących ewidencję i sprawozdawczość odpadów. Od 1 stycznia 2020 r. wpis do rejestru będzie obowiązkowy, a jego niedokonanie może skutkować karą w wysokości do 1.000.000 zł lub nawet aresztem.

Podmioty, które muszą wpisać się do rejestru BDO

Kategorie podmiotów, które uwzględnia się w rejestrze, zawiera art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach. Są to podmioty:

 1. wprowadzające produkty;
 2. wprowadzające produkty w opakowaniach;
 3. prowadzące jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, o której mowa w art. 40a ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,
 4. gospodarujące odpadami.

Na pierwszy rzut oka wygląda na to, że praktycznie każda firma powinna wpisać się do rejestru. Potwierdzają to wyjaśnienia na rządowej stronie www.biznes.gov.pl, na której wskazano, że obowiązek wpisu do rejestru BDO dotyczy przedsiębiorców, którzy:

 1. wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów;
 2. wprowadzają na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 3. produkują lub importują opakowania albo kupują je w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych (od firm uniinych).

Podmioty zwolnione z obowiązku wpisu do rejestru BDO

Pomimo, że wskazane powyżej kategorie podmiotów są bardzo szerokie, nie każdy podmiot jest zobowiązany do uzyskania wpisu do rejestru. Najprościej można wyjaśnić to tak, że przedsiębiorca, który nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, nie musi wpisywać się do rejestru BDO. Podmioty, których nie dotyczy obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów, zostały natomiast wskazane w art. 66 ustawy o odpadach, zgodnie z którym obowiązek ewidencji odpadów nie dotyczy:

 1. wytwórców:
  1. odpadów komunalnych,
  2. odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, jeżeli pojazdy te zostały przekazane do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów,
  3. będących rolnikami gospodarującymi na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy o odpadach;
 2. osób fizycznych i jednostek organizacyjnych niebędących przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na potrzeby własne, zgodnie z art. 27 ust. 8 ustawy o odpadach;
 3. podmiotów, o których mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy o odpadach;
 4. rodzajów odpadów lub ilości odpadów określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.

Więcej informacji o tym, kto nie musi składać wniosku o wpis do rejestru BDO, można znaleźć w wyjaśnieniach na wspomnianej już powyżej stronie www.biznes.gov.pl. Warto także skorzystać z testu udostępnionego pod adresem: https://bdo.mos.gov.pl/home/obowiazek_rejestracji/. Po udzieleniu na pytania zawarte w formularzu, zostaje wyświetlona jasna informacja o obowiązku wpisu do rejestru BDO lub braku takiego obowiązku.

Kary za brak wpisu do rejestru BDO

Każda, nawet najmniejsza firma, powinna przed końcem roku dokładnie sprawdzić czy nie jest objęta obowiązkiem wpisania do rejestru BDO. Brak wpisu może bowiem skutkować karą administracyjną w wysokości od 10.000 zł do 10.000.000 zł, karą grzywny lub nawet aresztu.

Tomasz Korolko

Partner

Back To Top