skip to Main Content

Projekt Tarczy 3.0 a zmiany dotyczące obowiązku opłacania składek na ZUS

30 kwietnia 2020 roku Sejm przyjął projekt ustawy antykryzysowej tzw. Tarczę 3.0, stanowiącą nowelizację do zapisów ustawy obecnie obowiązującej. W projekcie tym zamieszczono kolejne przepisy dotyczące obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne (o zwolnieniach z opłacania składek wprowadzonych w poprzednich ustawach pisaliśmy we wcześniejszych artykułach).

Tym razem projekt Rządu ma na celu powiększenie grupy podmiotów, które miałby by być objęte możliwością uzyskania ulgi w opłacaniu składek, dlatego też wprowadzono przepisy dotyczące podmiotów samozatrudnionych, odprowadzających składki wyłącznie za siebie. Zwolnienie miałoby dotyczyć obowiązku opłacania nieopłaconych składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne (emerytalne i rentowe oraz wypadkowe), na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.

Zgodnie z projektem (druk nr 106) osoba, która jest przedsiębiorcą prowadzącym pozarolniczą działalność  gospodarczą może wnioskować o zwolnienie z opłacania składek ZUS pod warunkiem, że prowadziła działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r., a ponadto:

  1. przychód uzyskany w pierwszym miesiącu, za który składany jest wniosek, był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. oraz
  2. dochód z tej działalności uzyskany w lutym 2020 r. nie był wyższy niż 7000 zł.

Zwolnienie takie miałoby objąć również przedsiębiorców określonych w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców*,  którzy prowadzili działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r. i przychód z tej działalności uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek:

  1. nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r., albo
  2. był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r oraz dochód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w lutym 2020 r. nie był wyższy niż 7000 zł.

Co istotne, planowane zmiany mają dawać możliwość otrzymania zwolnienia z uiszczania składek tylko w okresie od 1 kwietnia 2020 roku do 31 maja 2020 roku, więc jedynie na dwa miesiące, a nie jak było to dotychczas na okres 3 miesięcy.

Obecnie Ustawa jest procedowana przez Senat.

*Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy – Prawo przedsiębiorców – przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, która podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej, nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności.

Back To Top