skip to Main Content

Możliwość wykonywania pracy zdalnej przez pracowników poddanych izolacji

Ustawą z dnia 27 listopada 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii pracownicy i inne osoby zatrudnione, poddane obowiązkowej izolacji w warunkach domowych, od dnia 5 grudnia 2020 roku, mogą za zgodą pracodawcy albo podmiotu zatrudniającego, świadczyć pracę określoną w umowie z zachowaniem prawa do wynagrodzenia z tego tytułu, w trybie pracy zdalnej.

Art. 4ha
1. W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii pracownicy i inne osoby zatrudnione, poddane obowiązkowej izolacji w warunkach domowych, mogą, za zgodą pracodawcy albo zatrudniającego, świadczyć w trybie pracy zdalnej pracę określoną w umowie i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie. Do warunków świadczenia pracy stosuje się przepisy art. 3 ust. 3-8.
2. W przypadku świadczenia pracy w trakcie izolacji w warunkach domowych, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w art. 92 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, ani świadczenie pieniężne z tytułu choroby.
Art. 4hb. Za okres nieświadczenia pracy w trakcie kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w art. 92 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, albo świadczenie pieniężne z tytułu choroby.

W świetle uzasadnienia do ustawy, powyższa regulacja ma na celu zapewnienie ciągłości działania pracodawców, w sytuacji znacznego wzrostu liczby zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2.

Zaznaczyć należy, że wskazana regulacja dotyczy pracowników, którzy mają łagodny przebieg SARS-CoV-2 i nie przejawiają objawów choroby (przechodzą ją bezobjawowo). Oczywistym jest że wystąpienia zaostrzenia objawów choroby, powinno skutkować nieświadczeniem pracy przez pracownika lub zatrudnionego, który w takiej sytuacji otrzyma wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy albo świadczenie pieniężne z tytułu choroby.

Monika Chojnacka
Back To Top