skip to Main Content

Tarcza antykryzysowa 3.0

Dnia 15 maja 2020 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Ustawa weszła w życie w dniu 16 maja 2020 r.

Rzeczona ustawa między innymi:

  • znosi regulacje przewidujące w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 wstrzymanie rozpoczęcia lub zawieszenie biegu przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów, w zakresie instytucji wskazanych w ustawie, oraz
  • znosi wstrzymanie, rozpoczęcie lub zawieszenie biegu terminów procesowych i sądowych odnośnie wskazanych w ustawie postępowań (dotychczasowe art. 15zzr – 15zzs), oraz
  • wprowadza regulacje dotyczące zasad prowadzenia postępowania w sprawach rozpoznawanych według przepisów ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz zasad prowadzenia postępowania przez wojewódzkie sądy administracyjne i przez Naczelny Sąd Administracyjny.

Ponadto, przedmiotowa ustawa przewiduje regulacje dotyczące zmiany obowiązujących przepisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych mające m. in. na celu ułatwienie funkcjonowania przedsiębiorcom w zakresie przezwyciężenia skutków ograniczeń związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zmiany te obejmują:

  • zmiany warunków przyznawania świadczenia postojowego,
  • zmiany dotyczące zwolnień ze składek,
  • zmiany warunków przyznawania przez starostę ze środków Funduszu Pracy jednorazowej pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, oraz
  • wydłużenie określonych ustawowo terminów czy ważności dokumentów.
Monika Chojnacka
Back To Top