skip to Main Content

Tarcza antykryzysowa 6.0

Dnia 26 października 2020 roku złożony został poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (druk nr 704) – tzw. Tarcza 6.0.

Projekt ten wywołuje duże emocje wśród przedsiębiorców, ponieważ zawęża krąg potencjalnych beneficjentów ustawy, w porównaniu do regulacji wprowadzonych wiosną br.

Poniżej przedstawiamy dwa najbardziej istotne – naszym zdaniem –  zagadnienia projektowanej ustawy.

Świadczenie postojowe

Regulacje Tarczy 6.0 obejmują branże, których dotyczą wprowadzane obostrzenia sanitarne, wobec tego  – jak wskazano w uzasadnieniu do projektu ustawy – będą to następujące branże:

 1. gastronomiczna,
 2. fitness,
 3. targowa,
 4. estradowa,
 5. filmowa,
 6. rozrywkowa i rekreacyjna,
 7. fotograficzna,
 8. fizjoterapeutyczna.

Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego dla tych, którzy prowadzili działalność na dzień 30 września 2020 roku w jednej z branż wymienionych powyżej. Jednakże, warunkami skorzystanie z takiego świadczenia są:

 1. posiadanie odpowiedniego numeru PKD jako przeważającej działalności,
 2. przychód z działalności w październiku albo w listopadzie 2020 roku musi być niższy o co najmniej 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w październiku albo w listopadzie w 2019 roku.

Na uwagę zasługuje fakt, iż lista wymienionych w projekcie ustawy kodów PKD obejmuje jedynie 20 pozycji.

Zwolnienia ze składek ZUS

Projekt Tarczy 6.0 przewiduje zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, za okres od 1 listopada 2020 r. do 30 listopada 2020 r.

Zwolnienie ze składek jest obwarowane kilkoma warunkami:

 1. należy posiadać odpowiedni numer kodu PKD jako dominujący,
 2. działalność musi być prowadzona na dzień 30 września 2020 r.,
 3. zgłoszenie podmiotu jako płatnika składek musiało nastąpić do 30 czerwca 2020 roku,
 4. konieczne jest wykazanie, że przychód w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 roku.

W projekcie Tarczy 6.0. wskazano, że osoby uprawnione do skorzystania ze zwolnienia z opłacania składek ZUS za okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r. będą miały czas na złożenie wniosku wraz z oświadczeniami do ZUS nie później niż do dnia 31 stycznia 2021 r.

Lista kodów PKD wskazana jako warunek do skorzystania z ulgi w płaceniu składek ZUS jest dłuższa o 5 kodów, w porównaniu do tej, dotyczącej świadczenia postojowego. Uzasadnienie projektu nie wyjaśnia dlaczego przedsiębiorcy prowadzący działalność o przeważającym kodzie PKD: 90.01.Z, 90.02.Z, 93.29.A, 93.29.B oraz 93.29.Z, nie będą mogli skorzystać ze świadczenia postojowego, ale będą mogli ubiegać się o zwolnienie z płacenia składek ZUS.

Pozostaje mieć nadzieję, że prace nad projektem Tarczy 6.0. doprowadzą do uchwalenia aktu prawnego jak najszerzej wspierającego branże dotknięte ostatnimi obostrzeniami sanitarnymi.

Back To Top