skip to Main Content

Praca zdalna wykonywana przez pracownika

Wejście w życie przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych skutkowało (dalej „Ustawa”) min. wprowadzeniem pojęcia pracy zdalnej.

W świetle przepisów Ustawy, praca zdalna polega na wykonywaniu pracy określonej w umowie, poza miejscem jej stałego wykonywania. Możliwość wykonywania takiej pracy następuje w oparciu o polecenie pracodawcy, a praca zdalna może być wykonywana tylko przez czas oznaczony.

Wykonywanie pracy zdalnej może zostać polecone pracownikowi jeżeli pracownik ma umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do wykonywania takiej pracy, a ponadto jeżeli pozwala na to rodzaj pracy, a praca zdalna może być wykonywana w szczególności przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

W związku ze zleceniem pracy zdalnej, pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia pracownikowi narzędzi i materiałów potrzebnych do wykonywania pracy zdalnej oraz obsługi logistycznej pracy zdalnej, ale przy wykonywaniu pracy zdalnej pracownik może używać narzędzi lub materiałów niezapewnionych przez pracodawcę pod warunkiem, że umożliwia to poszanowanie i ochronę informacji poufnych i innych tajemnic prawnie chronionych, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa lub danych osobowych, a także informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.

Powyższa regulacja miała stracić moc obowiązującą w dniu 5 września b.r., aczkolwiek ze względu na utrzymujący się stan epidemii, dnia 5 września 2020 roku weszła w życie nowelizacja przepisów zmieniająca min. brzmienie art. 3 ust. 1 Ustawy i przedłużająca możliwość pracy zdalnej najdalej do 3 miesięcy po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.

Aktualne brzmienie artykułu 3 ust. 1 Ustawy.

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu, w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).

Wskazać należy, ze regulacja pracy zdalnej jest wielce pożądana w polskim ustawodawstwie. Wydaje się, że zarówno pracownicy jak i pracodawcy z dużym zrozumieniem i aprobatą przyjęli możliwość pracy zdalnej, a pojęcie pracy zdalnej powinno zostać wprowadzone na stałe do polskiego Kodeksu Pracy obok przepisów dot. telepracy.

Monika Chojnacka
Back To Top