skip to Main Content

Nowa definicja mobbingu

W Sejmie miało miejsce pierwsze czytanie projektu nowelizacji Kodeksu Pracy przewidującego zmianę definicji mobbingu (druk 463).

Celem projektu jest nowelizacja art. 943 § 2 Kodeksu Pracy polegająca na rozszerzeniu ustawowej definicji mobbingu o przesłankę „różnicowania wysokości wynagrodzenia ze względu na płeć pracownika”. Taka potrzeba wynika min. z tego, że według danych GUS z 2018 roku przeciętne wynagrodzenie mężczyzn było o 19.9% wyższe od przeciętnego wynagrodzenia kobiet, w szczególności w sektorze prywatnym. Ponadto, badania CBOS potwierdzają, iż w świadomości Polaków istnieje problem niższych wynagrodzeń kobiet względem mężczyzn (więcej w uzasadnieniu do projektu nowelizacji)

Projektowana treść art. 943 § 2 Kodeksu pracy:

Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu albo różnicowaniu wysokości wynagrodzenia ze względu na płeć pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Zdaniem niektórych specjalistów, w świetle już istniejących przepisów zawartych w Kodeksie pracy dotyczących zasady niedyskryminacji w zatrudnieniu, a także założeń równości wynagrodzenia bez względu na płeć pracownika, wskazany powyżej cel jest już realizowany.

Ponadto, eksperci zwracają uwagę, że cel równego traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie wynagrodzenia za jednakową pracę o jednakowej wartości mógłby być realizowany jedynie w warunkach pełniejszej transparentności polityki kadrowo-finansowej u pracodawców, zwłaszcza w sektorze przedsiębiorstw prywatnych (jako że bez dostępu do informacji o zarobkach osób na tym samym stanowisku) wydaje się trudne do udowodnienia działanie ukierunkowane na mobbing. Równie trudny wydaje się do wykazania adekwatny związek przyczynowy pomiędzy różnicowaniem wysokości wynagrodzenia ze względu na płeć pracownika z zaniżoną oceną przydatności zawodowej, powodującą lub mającą na celu jego poniżenie lub ośmieszenie, izolowanie lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Być może odpowiedzią na podnoszone przez ekspertów wątpliwości będą inne propozycje nowelizacji Kodeksu Pracy, jak ta wynikająca z druku 135, która na ten moment została negatywnie zaopiniowana przez Radę Ministrów, a przewidywała zmianę przepisów Kodeksu Pracy skutkującą koniecznością publikowania przez pracodawcę informującego o możliwości zatrudnienia pracownika na danym stanowisku pracy, kwoty proponowanego wynagrodzenia brutto?

Monika Chojnacka
Back To Top