skip to Main Content

Podatek możesz rozliczyć później

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawą o podatku od osób prawnych, do końca kwietnia zarówno deklaracja PIT, jak i deklaracja CIT, powinny zostać złożone do urzędu skarbowego, a podatek zapłacony (o ile z rozliczenia rocznego wyszła dopłata). Ze względu na epidemię koronawirusa, możesz bez konsekwencji nie zachować tego terminu.

Podatek od osób prawnych

Z deklaracjami CIT sprawa jest prosta. 27 marca 2020 r. Minister Finansów wydał rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych, zgodnie z którym dla większości osób prawnych termin został przesunięty do 31 maja 2020 r. Niektóre podmioty będą miały jeszcze więcej czasu. Podatnik, który w roku podatkowym 2019 osiągał wyłącznie dochody wolne od podatku lub uzyskanie przez niego przychody z działalności pożytku publicznego stanowiły co najmniej 80% jego łącznych przychodów uzyskanych w tym roku, podatek może rozliczyć do 31 lipca 2020 r.

Podatek od osób fizycznych

W przypadku osób fizycznych sytuacja wygląda trochę inaczej. Termin na złożenie deklaracji PIT i zapłacenia podatku teoretycznie nie został przesunięty. Zamiast tego, w ramach tzw. tarczy antykryzysowej, uchwalono następujących przepis (art. 15zzj ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych): „Złożenie organowi podatkowemu zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2019 r. oraz wpłacenie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych po upływie terminu na jego złożenie, nie później jednak niż w terminie do dnia 31 maja 2020 r. jest równoznaczne ze złożeniem przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych zawiadomienia, o którym mowa w art. 16 § 4 ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz.U. z 2020 r. poz. 19). W takim przypadku organ nie wszczyna postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, a wszczęte umarza”.

Powyższy przepis odwołuje się do instytucji czynnego żalu, zgodnie z którym nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu. Wskutek takiego rozwiązania, termin 30 kwietnia nie został przesunięty, jednak jeżeli ktoś złoży deklarację PIT i zapłaci podatek później, do 31 maja 2020 r., nie spotkają go żadne konsekwencje.

W związku z przesunięciem terminu warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię. 31 maja 2020 r. wypada w niedzielę. Jenak stosowanie w tym przypadku zasady wynikającej z ordynacji podatkowej, że jeżeli termin przypada na dzień wolny od pracy, to upływa dopiero pierwszego dnia roboczego po tym terminie, może być ryzykowne. Nowy termin nie wynika z ordynacji podatkowej, lecz z kodeksu karnego skarbowego. Nie powinna mieć więc w tym przypadku zastosowania ta zasada.

Skoro termin nie został przesunięty, pojawia się pytanie co z odsetkami, jeżeli ktoś wykona swoje obowiązki podatkowe później. Aby rozwiązać tę kwestię Minister Finansów wydał rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru odsetek za zwłokę od niektórych zaległości podatkowych ztytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019r. w związku zCOVID-19. W rozporządzeniu tym zarządzono zaniechanie poboru odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za okres od 1 maja 2020 r. do 1 czerwca 2020 r.

Tomasz Korolko

Partner

Back To Top