skip to Main Content

Nasza Kancelaria pomaga cudzoziemcom w sprawach związanych z ich pobytem na terytorium Polski, co obejmuje uzyskiwanie zezwoleń na pobyt czasowy (w tym zezwolenie na pracę, Niebieska Karta UE, działalność gospodarcza, oddelegowanie, studia, pobyt członków rodziny polskiego obywatela), pobyt stały i pobyt rezydenta długoterminowego UE. Posiadamy również doświadczenie w sprawach obywatelstwa polskiego, w tym potwierdzenia posiadania obywatelstwa i ubiegania się o nadanie polskiego obywatelstwa.

Chcesz skorzystać z naszych usług? Możesz skontaktować się z nami e-mailowo (office@korolko.pl) lub telefonicznie (22 463 47 70).

Back To Top