(+ 48) 22 463 47 70

Artykuł

Składanie do KRS oświadczenia o braku obowiązku sporządzeniasprawozdania finansowego

Składanie do KRS oświadczenia o braku obowiązku sporządzeniasprawozdania finansowego

Kończy się 2017 rok. Do terminu złożenia w Krajowym Rejestrze Sądowym sprawozdania finansowego za ten rok pozostało jeszcze trochę czasu (ponad pół roku). Jednak już teraz warto zacząć przypominać, że nawet jak spółka nie musi sporządzać sprawozdania finansowego, ciążą na niej pewne obowiązki rejestrowe z tego tytułu.

Oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego

Zgodnie z art. 70a ustawy o rachunkowości, kierownik jednostki będącej spółką jawną osób fizycznych lub spółką partnerską, której przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły mniej niż równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro i która nie stosuje zasad rachunkowości określonych ustawą, składa w sądzie rejestrowym prowadzącym Krajowy Rejestr Sądowy, w terminie 6 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy, oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego. Oznacza to, że nawet jeżeli spółka nie musi przygotowywać sprawozdania finansowego, jest zobowiązana do poinformowania o tym KRS i złożenia stosownego oświadczenia.

Oświadczenie należy złożyć na formularzu KRS-Z30 wpisując odpowiednie daty w polu 43. Wniosek, wyłącznie z informację o braku obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego, nie podlega opłacie.

Sankcje za niezłożenie oświadczenia

Jeżeli oświadczenie nie zostanie złożone w terminie, sąd może, na podstawie art. 24 ustawy o krajowym rejestrze sądowym, wszcząć postępowanie przymuszające. W takiej sytuacji, sąd wezwie do złożenia sprawozdania finansowego lub oświadczenie o braku obowiązku jego sporządzania (sąd nie wie czy spółka ma taki obowiązek, czy nie) w terminie 7 dni, pod rygorem zastosowania grzywny. Po bezskutecznym upływie tego terminu, zostanie nałożona grzywna. Jeżeli to nie wystarczy – kolejna. I tak do skutku.

Termin na złożenie oświadczenia upływa dopiero za ponad 6 miesięcy (oczywiście w przypadku spółek, których rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy). Warto jednak już na początku przyszłego roku pomyśleć o złożeniu oświadczenia, żeby – mówiąc kolokwialnie – mieć to już z głowy.

Tomasz Korolko
radca prawny