skip to Main Content

Elektroniczne postępowanie upadłościowe i restrukturyzacyjne

Z dniem 1 grudnia 2021 nastąpiła zmiana przepisów dotyczących restrukturyzacji oraz upadłości. Na skutek wprowadzonych zmian, system teleinformatyczny w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym, ma być nie tylko platformą do zamieszczania pism i dokumentów, ale ma usprawnić zarządzanie upadłością, w tym ułatwić doręczenie pism. Dedykowany IT system to Krajowy Rejestr Zadłużonych znajdujący się na stronie internetowej: https://prs.ms.gov.pl/krz.

Akta w postepowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym będą prowadzone wyłącznie w systemie teleinformatycznym, także wszystkie orzeczenia będą utrwalane w tym systemie.

Pisma i dokumenty składane przez syndyka, nadzorcę sądowego oraz zarządcę będą składane wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Pisma procesowe oraz dokumenty będą tworzone i składane z wykorzystaniem formularzy udostępnionych w systemie teleinformatycznym przez Ministra Sprawiedliwości. Będzie to dotyczyło szeregu dokumentów, w tym spisu i listy wierzytelności, spisu inwentarza, planów podziału.

Wprowadzone rozwiązania skutkują informatyzacją tych postępowań, tj.:

  • wprowadzają jako zasadę elektroniczną komunikację z sądem;
  • wprowadzają doręczenia elektroniczne;
  • wprowadzają jako zasadę wydawanie orzeczeń w sposób elektroniczny;
  • wprowadzają rozwiązania chroniące prawa osób wykluczonych cyfrowo;
  • wprowadzają akta elektroniczne i zapewnienie dostępu do akt za pośrednictwem Internetu oraz w sekretariatach sądów.

Zaznaczyć jednak należy, że system teleinformatyczny będzie obejmował wyłącznie nowe sprawy. Akta spraw wszczętych i niezakończonych, a także spraw zakończonych, przed dniem wejścia w życie Krajowego Rejestru Zadłużonych nadal będą prowadzone w postaci papierowej.

Monika Chojnacka
Back To Top