skip to Main Content
Nowe obowiązki członków zarządu

Nowe obowiązki członków zarządu

Znowelizowana ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej: “Ustawa”) z dniem 31 października 2021 roku tworzy rejestr działalności na rzecz spółek lub trustów.

Zgodnie z art. 129a ust. 1 Ustawy działalność na rzecz spółek lub trustów to działalność gospodarcza świadczona przez przedsiębiorców nie będących instytucją zobowiązaną w rozumieniu Ustawy, obejmująca świadczenie usług polegających na:

  • tworzeniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
  • pełnieniu funkcji członka zarządu lub umożliwianiu innej osobie pełnienia tej funkcji lub podobnej funkcji w osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
  • zapewnianiu siedziby, adresu prowadzenia działalności lub adresu korespondencyjnego oraz innych pokrewnych usług osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
  • działaniu lub umożliwieniu innej osobie działania jako powiernik trustu, który powstał w drodze czynności prawnej,
  • działaniu lub umożliwieniu innej osobie działania jako osoba wykonująca prawa z akcji lub udziałów na rzecz podmiotu innego niż spółka notowana na rynku regulowanym podlegającym wymogom dotyczącym ujawniania informacji zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub podlegająca równoważnym standardom międzynarodowym.

Działalność jak powyżej może być wykonywana po uzyskaniu wpisu do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów, a z obowiązku wpisu do przedmiotowego rejestru są zwolnieni radcowie prawni, adwokaci oraz spółki, o których mowa w art. 8 ustawy o radcach prawnych oraz art. 4a ustawy Prawo o adwokaturze.

Wpis do rejestru następuje na wniosek przedsiębiorcy, a rejestr prowadzi minister właściwy do spraw finansów publicznych. Wniosek w formie elektronicznej obejmuje oprócz danych przedsiębiorcy oświadczenie – składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia – o kompletności i prawidłowości danych podanych we wniosku, znajomości przez przedsiębiorcę warunków wykonywania tego rodzaju działalności oraz spełnienia warunków określonych w Ustawie.

Zmiana danych objętych wpisem do rejestru wymaga zgłoszenia zmiany w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia.

Podmioty prowadzące działalność wymagającą – zgodnie ze znowelizowanymi przepisami – wpisu do przedmiotowego rejestru są obowiązani dostosować swoją działalność do wymogów określonych w art. 129a–129c Ustawy w terminie do dnia 30 kwietnia 2022 r. i w tym terminie dokonać pierwszego wpisu do rejestru. Nowe wymogi dotyczą między innymi udokumentowania odpowiedniego doświadczenia w zakresie takiej działalności oraz zapewnienia, że taką działalność będą prowadzić lub zarządzać nią osoby niekarane za przestępstwa wskazane w odpowiednich przepisach.

Więcej szczegółów dot. rejestru pod adresem: https://www.slaskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-katowicach/zalatwianie-spraw/rejestr-dzialalnosci-na-rzecz-spolek-lub-trustow

Back To Top
Szukaj