skip to Main Content

Osoba upoważniona w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego

Jedną z form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce przez przedsiębiorcę zagranicznego jest oddział. W przypadku wyboru tej formy organizacyjnej, art. 16 ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, nakłada obowiązek ustanowienia osoby upoważnionej w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego.

W doktrynie prezentowane są różne koncepcje co do charakteru prawnego takiego reprezentanta. Bez względu na te rozbieżności, należy jednak uznać, że osoba taka ma prawo do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego we wszystkich sprawach związanych z działalnością gospodarczą, w tym zawierać umowy. Znajduje to potwierdzenie także w orzecznictwie. Przykładowo, Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 30 listopada 2016 r. uznał, że „osoba upoważniona w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego, której dane zostały objęte wpisem oddziału do Krajowego Rejestru Sądowego, może udzielić pełnomocnictwa procesowego do zastępowania przedsiębiorcy zagranicznego w sprawach o roszczenia związane z działalnością tego oddziału” (sygn. III CSK 400/15).

W przypadku zagranicznej firmy prowadzącej działalność w Polsce poprzez oddział, możliwe są zatem dwa modele reprezentacji – zgodnie z zasadami reprezentacji przedsiębiorcy zagranicznego lub poprzez osobę wpisaną do KRS jako reprezentant przedsiębiorcy zagranicznego. Można także powołać prokurenta lub ustanowić pełnomocnika.

Tomasz Korolko

Partner

Back To Top