skip to Main Content

Działania Kancelarii w zakresie praktyk monopolistycznych i czynów nieuczciwej konkurencji mają zapewnić klientom zgodność ich działań z krajowymi regulacjami prawnymi oraz wspólnotowym prawem konkurencji. Wspomagamy także naszych klientów we wszystkich działaniach, podejmowanych w celu zapewnienia ochrony przed naruszeniami ich praw przez inne podmioty, w tym uczestnicząc w postępowaniach przedsądowych, jak również reprezentując klientów przed sądami wszystkich instancji. W zakresie prawa konkurencji Kancelaria oferuje usługi w szczególności następujące usługi:

  • analizy i oceny poszczególnych przedsięwzięć pod kątem ich zgodności z prawem ochrony konkurencji i konsumentów oraz ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
  • opracowywanie dla firm wewnętrznych procedur, których celem jest zapewnienie działalności zgodnej z prawem konkurencji i wymogami w zakresie ochrony konsumentów,
  • dokonywanie zgłoszeń dotyczących zamiaru koncentracji podmiotów do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, związanych z planowanym połączeniem lub inną transakcją kapitałową lub handlową,
  • udzielanie porad prawnych w zakresie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, w szczególności odnośnie aspektów związanych z nadużywaniem pozycji dominującej na rynku oraz zawieraniem porozumień i podejmowaniem działań, których celem lub skutkiem może być naruszenie konkurencji,
  • konsultacje prawne w zakresie wspólnotowego prawa konkurencji, w tym zagadnień dotyczących umów i działań naruszających konkurencję,
  • weryfikacja i przygotowywanie porozumień handlowych pod kątem ich zgodności z prawem konkurencji,
  • prowadzenie negocjacji oraz postępowań sądowych, których celem jest doprowadzenie do zaprzestania czynów nieuczciwej konkurencji,
  • reprezentowanie klientów w postępowaniu antymonopolowym,
  • opiniowanie działań reklamowych i promocyjnych pod kątem wyeliminowania zarzutów w zakresie popełniania czynów nieuczciwej konkurencji.

Chcesz skorzystać z naszych usług? Możesz skontaktować się z nami e-mailowo (office@korolko.pl) lub telefonicznie (22 463 47 70).

Back To Top