skip to Main Content

Już nie trzeba dołączać oryginału pełnomocnictwa do księgi protokołów

Z dniem 1 marca 2019 r. weszła w życie drobna, ale bardzo ułatwiająca funkcjonowanie spółkom z ograniczoną odpowiedzialnością, zmiana kodeksu spółek handlowych. W przypadku wykonywania przez wspólnika prawa głosu na zgromadzeniu wspólników poprzez pełnomocnika, już nie trzeba dołączać oryginału pełnomocnictwa do księgi protokołów.

Pełnomocnictwo tylko w formie pisemnej

Aby wspólnik mógł uczestniczyć w zgromadzeniu wspólników i wykonywać prawo głosu poprzez pełnomocnika, kodeks spółek handlowych wymaga pełnomocnictwa w formie pisemnej, pod rygorem nieważności (art. 243 KSH). W przypadku niezachowania tego wymogu, uchwała, jako sprzeczna z ustawą, może być przedmiotem powództwa o stwierdzenie nieważności.

Kopia pełnomocnictwa do księgi protokołów

Przed nowelizacją, po podjęciu uchwał i zakończeniu zgromadzenia wspólników, oryginał pełnomocnictwa musiał być dołączony do księgi protokołów. Obecnie wystarcza dołączenie jedynie jego kopii – wynika to z nowego brzmienia art. 243 § 2 KSH:

§ 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Kopię pełnomocnictwa dołącza się do księgi protokołów.”

Ułatwienie dla spółek

Zmianę tę należy ocenić bardzo pozytywnie. Chociaż, w poprzednim stanie prawnym, niedołączenie do księgi protokołów oryginału pełnomocnictwa nie powodowało nieważności uchwały, to teoretycznie, po każdym zgromadzeniu wspólników, pełnomocnictwa musiały być dołączane do księgi protokołów. Było to dosyć uciążliwe i dopuszczenie możliwości dołączania jedynie kopii pełnomocnictwa stanowi duże ułatwienie, szczególnie w przypadku pełnomocnictw obejmujących więcej niż jedno zgromadzenie wspólników.

Tomasz Korolko

Partner

Back To Top