skip to Main Content

Obowiązek umieszczania numeru BDO na dokumentach

Stosownie do art. 63 ustawy o odpadach, część przedsiębiorców podlegających wpisowi do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (dalej: „Rejestr BDO”), jest zobowiązana umieszczać numer rejestrowy na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością. Dotyczy to następujących podmiotów:

  1. wprowadzających sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli;
  2. wprowadzających baterie lub akumulatory;
  3. wprowadzających pojazdy;
  4. producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań;
  5. wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach.

W przypadki niewypełnienia tego obowiązku, może zostać nałożona administracyjna kara pieniężna w wysokości mniejszej niż 5 000 zł i nie większej niż 1 000 000 zł.

Ustawodawca nie zdefiniował co należy rozumieć przez „dokumenty sporządzane w związku z prowadzoną działalnością”. Teoretycznie może to obejmować wszystko, w tym zawierane umowy. W mojej ocenie obowiązek ten nie ma większego sensu – rejestr BDO jest jawny i każdy może sprawdzić dane każdego umieszczonego w nim przedsiębiorcy. Jednakże, ze względu na możliwość nałożenia kary administracyjnej, warto rozważyć umieszczenie numeru BDO we wzorach stosowanych dokumentów (w tym na papierze firmowym i we wzorach umów). Nie wymaga to wielkiego wysiłku, a eliminuje ryzyko ukarania.

Tomasz Korolko

Partner

Back To Top