skip to Main Content

Zakaz reklamy e-papierosów

W dniu 8 września 2016 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (ustawy antytytoniowej). Zgodnie z zapowiedziami przedmiotem tej nowelizacji było również uregulowanie kwestii reklamy e-papierosów.

Przypomnijmy, że w dotychczasowym stanie prawnym brak było przepisów, które kwestię dopuszczalności reklamy e-papierosów przesądzałyby w sposób jednoznaczny. W takim stanie prawnym większość interpretacji oraz praktyka rynku reklamowego (co było szczególnie widoczne w Internecie) przyjmowały, że reklamowanie tych papierosów oraz związanych z nimi akcesoriów było dopuszczalne.

W aktualnym stanie prawnym ustawodawca postanowił kwestię reklamy e-papierosów uregulować.

Definicja e-papierosów

W pierwszej kolejności wskazać należy na definicję e-papierosa, którym jest „wyrób, który może być wykorzystywany do spożycia pary zawierającej nikotynę za pomocą ustnika, lub wszystkie elementy tego wyrobu, w tym kartridże, zbiorniki i urządzenia bez kartridża lub zbiornika; papierosy elektroniczne mogą być jednorazowego użytku albo wielokrotnego napełniania za pomocą pojemnika zapasowego lub zbiornika lub do wielokrotnego ładowania za pomocą kartridżów jednorazowych”. Jak widać ustawodawca zdecydował się na definicję dość pojemną i jak się wydaje otwartą na rozwój tego segmentu produktów. Kryterium rozróżniającym jest tu funkcjonalność wyrobu umożliwiająca spożywanie pary zawierającej nikotynę. Również w definicji palenia e-papierosów posłużono się kryterium spożywania pary zawierającej nikotynę.

Zakaz reklamy i promocji e-papierosów

Na tym jednak nie koniec zmian w zakresie definicji. Otóż dotychczasowymi definicjami promocji oraz reklamy wyrobów tytoniowych objęto również e-papierosy. Konsekwentnie zakresem znowelizowanego art. 8 ust. 1 ustawy antytytoniowej (statuującego zakaz reklamy) objęto również e-papierosy. Aktualne brzmienie tego przepisu nie pozostawia już żadnych wątpliwości co do możliwości reklamowania e-papierosów:

Zabrania się reklamy wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, pojemników zapasowych lub rekwizytów tytoniowych i promocji wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, pojemników zapasowych lub rekwizytów tytoniowych oraz reklamy i promocji produktów imitujących te wyroby, lub symboli związanych z używaniem tytoniu, wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych, w szczególności:

  1. w telewizji, radiu, kinach, podmiotach leczniczych, szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych, w prasie dziecięcej i młodzieżowej, na terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz w innych miejscach publicznych;
  2. w prasie innej niż wymieniona w pkt 1;
  3. na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych;
  4. w środkach usług informatycznych.

Promocją jest w szczególności publiczne rozdawanie wyrobów, organizowanie degustacji oraz premiowanej sprzedaży. Reklamą z kolei jest m.in. jako rozpowszechnianie komunikatów, wizerunków, nazw i symboli graficznych służących popularyzowaniu marek e-papierosów.

Uchybienie powyższym zakazom reklamy czy promocji zagrożone jest karą grzywny do 200.000 złotych.

Back To Top