skip to Main Content

Elektroniczne wnioski do KRS opóźnione

W związku z wejściem w życie 12 lutego 2021 roku nowelizacji do ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw; Dz.U. z 2021 r. poz. 187), przesunięto termin wdrożenia elektronicznej obsługi Krajowego Rejestru Sądowego.

Składanie wniosków w formie elektronicznej, jak również elektroniczny dostęp do akt KRS, miał być możliwy od 1 marca 2021 roku, jednakże z uwagi na wprowadzone zmiany, termin ten przesunięto na dzień 1 lipca 2021 roku. Od tej daty wszystkie wnioski do KRS będą obligatoryjnie składane za pomocą systemu teleinformatycznego, a złożenie dokumentów w wersji papierowej nie będzie już wywoływało żadnych skutków prawnych. Dokumenty elektroniczne będą wymagały podpisu zaufanego e-PAUP lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Co więcej, udostępnione formularze w wersji cyfrowej mają już w trakcie ich wypełniania weryfikować kompletność i poprawność wniosków, co powinno pozytywnie wpłynąć na przyspieszenie procesu rejestrowego. Utworzony system teleinformatyczny ma również umożliwiać przeglądanie akt rejestrowych, co z kolei ułatwi i przyspieszy dostęp do zgormadzonych dokumentów rejestrowych.

Warto mieć również na uwadze, że i obecnie istnieje możliwość składania wniosków do KRS drogą elektroniczną, za pośrednictwem systemu PDI – Portal Dostępowo Informacyjny, o czym nie wszyscy przedsiębiorcy wiedzą. W przypadku spółek, które zostały utworzone za pomocą Portalu S24 (tj. spółek jawnych, komandytowych i z ograniczoną odpowiedzialnością), zmiany możemy zgłosić również za pośrednictwem tego portalu, o ile uprzednio nie rejestrowaliśmy żadnych zmian z wykorzystaniem formularzy papierowych. Natomiast, z pomocą systemu PDI możemy dokonać zmian we wszystkich rodzajach spółek podlegających wpisowi do KRS.

Nadmienić należy, że prace nad pełną elektronizacją Krajowego Rejestru Sądowego prowadzone są od dawna, kilkukrotnie przekładano decyzję o dacie wdrożenia odpowiednich regulacji, więc czy 1 lipca 2021 roku okaże się terminem implementacji tego rozwiązania, czas pokaże.

Back To Top