skip to Main Content

Projekt zmian w przepisach Kodeksu spółek handlowych

Zauważyć należy, że w celu ułatwienia działalności gospodarczej przedsiębiorcom planowane są kolejne zmiany przepisów mające na celu uproszczenie rozwiązań prawnych zarówno w prawie podatkowym, jak i gospodarczym.

Podlegający aktualnie konsultacjom społecznym  projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym z dnia 27 września 2017 roku, zakłada nowelizację szeregu ustaw, w tym min. kodeksu spółek handlowych.

Kluczowe ułatwienia dla spółek kapitałowych, które mają zostać wprowadzone na skutek nowelizacji kodeksu spółek handlowych, to:

  1. zastosowanie przepisów kodeksu cywilnego o pełnomocniku działającym bez umocowania lub z jego przekroczeniem w przypadku czynności dokonywanych w imieniu spółki przez jej organ przekraczający zakres umocowania lub przez osobę niebędącą organem spółki – co umożliwi potwierdzanie czynności dokonanych przez „fałszywy” organ spółki – zastosowanie art. 103 kodeksu cywilnego z wyłączeniem art. § 3 tego artykułu;
  2. możliwość tworzenia w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością kapitału rezerwowego, który mógłby zostać przeznaczony na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, o użyciu którego miałoby decydować zgromadzenie wspólników, chyba że kompetencja ta zostałaby przekazana w umowie spółki innemu organowi;
  3. ustalenie maksymalnego terminu wypłaty dywidendy w spółce z o.o. – najpóźniej z zakończeniem roku obrotowego, w którym podjęto uchwałę o wypłacie, chyba że umowa spółki stanowi inaczej;
  4. możliwość żądania przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zwrotu wypłaconej zaliczki na poczet dywidendy, jeżeli spółka odnotowała stratę lub zysk niższy od wypłaconych zaliczek; możliwość żądania zwrotu zaliczki w wysokości przekraczającej zysk przypadający wspólnikowi za dany rok obrotowy;
  5. wprowadzenie obowiązku składania przez członka zarządu – oświadczenie o rezygnacji z funkcji członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki akcyjnej – spółce, a w wypadku gdy takie oświadczenie będzie składał jedyny członek zarządu, lub wszyscy członkowie zarządu równocześnie, będzie on/oni zobowiązani powiadomić o swej rezygnacji również sąd rejestrowy;
  6. przewidzenie możliwości pisemnego głosowania dla uchwał zgromadzenia wspólników spółki z o.o. w większej ilości spraw niż dotychczas np.: przewidzenie takiej możliwości dla uchwał podejmowanych do tej pory podczas zwyczajnego zgromadzenia wspólników, czyli uchwał w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania  finansowego oraz sprawozdania zarządu z działalności spółki,  uchwał w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty czy też uchwał w przedmiocie udzielania absolutorium członkom organów spółki;
  7. możliwość odwołania zgromadzenia wspólników sp. z o.o. przez zwołującego, chyba że umowa spółki stanowi inaczej;
  8. prawo do spłaty współmałżonka wspólnika lub akcjonariusza w przypadku, gdy umowa spółki z o.o. lub statut spółki akcyjnej ograniczają lub wyłączają możliwość wstąpienia do spółki współmałżonka wspólnika lub akcjonariusza (w odniesieniu do udziałów lub akcji objętych wspólnością majątkową małżeńską); prawo do spłaty będzie dotyczyło równowartości przypadającej współmałżonkowi części udziału lub akcji. Po dokonaniu spłaty – do której zastosowanie będą miały przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dot. zwrotu nakładów i wydatków poczynionych z majątku wspólnego na majątek osobisty małżonka – udziały/akcje będą trafiać do majątku osobistego małżonka będącego wspólnikiem lub akcjonariuszem;
  9. obligatoryjne określenie sposobu reprezentacji spółki w likwidacji albo w umowie spółki z o.o. lub statucie spółki akcyjnej albo w uchwale o likwidacji spółki.

Będziemy śledzić przebieg konsultacji i poinformujemy o finalnym kształcie planowanych zmian w zakresie kodeksu spółek handlowych, które mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Monika Chojnacka
Back To Top