skip to Main Content

Świadczenie postojowe

Zwolnienie ze składek ZUS to nie jedyna możliwość, z jakiej mogą skorzystać samozatrudnieni podczas koronawirusa. W ramach tarczy antykryzysowej przewidziano także jednorazowe świadczenie postojowe.

Samozatrudnieni i osoby na tzw. umowach cywiln-oprawnych

O świadczenie postojowe mogą ubiegać się osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz wykonujące umowę agencyjną, umowę zlecenia, umowę o dzieło lub inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym, stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Oprócz tego należy:

  1. być obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej lub
  2. być obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub
  3. być cudzoziemcem legalnie przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przestój w prowadzeniu działalności z powodu koronawirusa

Świadczenie postojowe przysługuje, gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności, odpowiednio przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą albo przez zleceniodawcę lub zamawiającego, z którymi została zawarta umowa cywilnoprawna. Jednak sam przestój nie wystarczy. Dodatkowo muszą być spełnione następujące warunki:

Przedsiębiorcy

  1. prowadzenie działalności gospodarczej rozpoczęto przed dniem 1 lutego 2020 r.;
  2. nie zawieszono działalności gospodarczej przed dniem 1 lutego 2020 r;
  3. przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, był niższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (czyli niższy niż 15.681 zł);
  4. przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc.

Osoby na umowach cywilno-prawnych

  1. umowa cywilnoprawna została zawarta przed dniem 1 lutego 2020 r.;
  2. przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, był niższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (czyli niższy niż 15.681 zł).

Wysokość świadczenia postojowego

Świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w 2020 r., czyli w wysokości 2.080 zł. Jeżeli jednak suma przychodów z umów cywilnoprawnych uzyskana w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe wynosi mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 r. świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tytułu wykonywania tych umów cywilnoprawnych. Natomiast osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą korzystającej ze zryczałtowanego podatku w formie karty podatkowej, świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r. (czyli 1.300 zł).

Świadczenie postojowe na wniosek

Świadczenie postojowe jest przyznawane na wniosek, który należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W przypadku decyzji odmownej przysługuje odwołanie do sądu właściwego do sprawi ubezpieczeń społecznych.

Tomasz Korolko

Partner

Back To Top